twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie masy cząsteczkowej hydrolizatów białkowych metodą elektroforezy jednokierunkowej SDS-PAGE

Determination of the molecular weight of protein hydrolysates by SDS-PAGE one-way electrophoresis

s. 92

Anna Weiner , Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy

Hydrolizat białkowy jest mieszaniną niejednorodną, dlatego trudny jest wybór metody kontrolnej. Opisane metody w publikacjach przedstawiają rozdział białek hydrolizatu ze względu na ich masę cząsteczkową uwzględniając wyłącznie czyste preparaty np. kolagenu. Preparaty takie poddawane są uprzedniemu oczyszczaniu według odpowiedniej metody, co gwarantuje otrzymanie jednorodnej próbki i jej prawidłowy rozdział.

Spośród 26 próbek hydrolizatów białkowych w 10 (38,46%) stwierdzono masę cząsteczkową powyżej 10 kDa. Wyniki dodatnie dotyczyły: 4 próbek hydrolizowanych mączek z piór, 2 próbek kolagenu, 2 próbek hydrolizatów wieprzowych i 2 próbek preparatów mlekozastępczych. Należy zaznaczyć że wszystkie wyniki dodatnie dotyczyły tylko hydrolizatów białkowych otrzymanych ze zwierząt innych niż przeżuwacze.

Zaletą tej metody jest możliwość analizy białek, które słabo rozpuszczają się w rozpuszczalnikach innych niż roztwory SDS. Oznaczenia przeprowadzane tą metodą oparte są na reakcjach barwnych pomiędzy białkiem/polipeptydem a barwnikami, głównie Coomassie Brilliant blue. Natomiast do wad zaliczyć można możliwość powstania niewyraźnego obrazu uniemożliwiającego jednoznaczny odczyt (złe wybarwienie).

Piśmiennictwo:

Martínez-Alvarez O., Chamorro S., Brenes A. „Protein hydrolysates from animal processing by-products as a source of bioactive molecules with interest in animal feeding: A review” 2015 Food Research International 73, 204-201.