twitter

image1 image1 image1 image1

Sprawdzenie kalibracji aparatu InfraXact w przewidywaniu fosforu całkowitego w roślinnych materiałach paszowych
Checking the calibration of the InfraXact apparatus in predicting total phosphorus in plant feed materials

s. 98
 
Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Wykonano badania fosforu całkowitego w próbkach roślinnych materiałów paszowych metodą referencyjną według rozporządzenia 152/2009. Łącznie przeanalizowano ponad 300 próbek pszenicy, jęczmienia, żyta, pszenżyta, kukurydzy, śruty sojowej, śruty rzepakowej i innych. Powyższe materiały poddano skanowaniu analizatorem NIRS (InfaXactTM 7500 –FOSS) pracującym w zakresie długości fali 570-1848 nm. Opracowano kalibrację ustalając korelacje widm z wynikami standardowej metody chemicznej za pomocą oprogramowania WinISI (FOSS). Wykonano badania sprawdzające kalibracje, a wyniki poddano analizie statystycznej. Obliczono parametry walidacyjne zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 120099:2012: standardowy błąd przewidywania SEPc, standardowy błąd walidacji krzyżowej SECV, współczynnik determinacji R2, zakres oznaczania przewidywania (MIN, MAX). Dokonano także oceny obciążenia metody NIR i jej istotności statystyczne według normy na 30 losowo wybranych próbkach.

Parametry statystyczne opisujące jakość opracowanej kalibracji na 303 próbkach zestawiono w tabeli 1. Zakres pomiarowy fosforu całkowitego zawierał się w granicach od 1,58 g/kg do 15,0 g/kg, przy standardowym błędzie kalibracji równym 0,599 g/kg.