twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena porównań międzylaboratoryjnych w zakresie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych  w paszach
Assesment of interlaboratory comparisons in the range of packaging residues and injure contaminants  in feedingstuffs
 s. 95
Sławomir Walczyński
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

W latach 2016 – 2017 przeprowadzono porównania międzylaboratoryjne (ILC) w celu potwierdzenia kompetencji upoważnionych laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie oznaczania pozostałości opakowań i zanieczyszczeń fizycznych w paszy. Na podstawie wyników badań własnych organizatora ILC opartych o badania walidacyjne metody wagowej badania pozostałości opakowań oraz na podstawie danych literaturowych [1] przyjęto dopuszczalne odchylenie tego parametru na poziomie ±15%  w stosunku do wartości przypisanej. Wartości przypisane były na poziomie 0,1% tj. na poziomie zbliżonym do granicy oznaczalności metody w KLP.     Wszystkie laboratoria prawidłowo oznaczyły zarówno zawartość pozostałości opakowań w produktach piekarniczych, uzyskując wyniki mieszczące się w dopuszczalnych odchyleniach, jak również wykryły wszystkie zanieczyszczenia zagrażające bezpieczeństwu zwierząt w paszy.

LITERATURA

1. L.W.D. Raamsdonk, V.G.Z. Pinckaers, J.J.M. Vliege, H.J. van Egmond: „Examination of packing materials in bakery products. A validated method for detection and quantification”. RIKILT Report 2012.007, Wageningen, The Netherlands  www.rikilt.wur.nl

2. Polska Norma PN-75/R-64787 Pasze. Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych i zanieczyszczeń (zasób archiwalny).

3. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE - Dziennik Urzędowy UE (OJ L 229/1) - z zał. III .