twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena kompetencji  laboratoriów urzędowego nadzoru  na podstawie wyników „PT PASZE 2017”
Evaluation of the competency of official   laboratories on the basis of „PT FEED 2017”
s. 99
Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Celem pracy jest ocena kompetencji laboratoriów upoważnionych do prowadzenia badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Badanie biegłości  o akronimie „PT Pasze 2017” zostało zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności.

Wykonano łącznie 139 badań. Ocenie statystycznej poddano 133 wyniki badań; uzyskano 129 wyników zadowalających (97,0%), 2 wyniki wątpliwe (1,5%) i 2 wyniki niezadowalające (1,5%). Statystycznej oceny wyników nie przeprowadzono w przypadku cukrów redukujących przeliczonych na glukozę. W tym przypadku wyniki badań podano tylko dla informacji.  W konkluzji należy stwierdzić, że laboratoria biorące udział w przeprowadzonym badaniu biegłości potwierdziły kompetencje do realizacji badań w ramach urzędowej kontroli pasz.

Literatura:

1.  Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

2. Norma ISO 13528:2015.

3.Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).

4. Thompson M, Ellison SLR, Wood R (2006). The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 78(1), 145-196