twitter

image1 image1 image1 image1

Jakość mączek zwierzęcych na podstawie  badań strawności białka in vitro.
Quality of animal meals on the basis of   in vitro protein digestibility testings
s. 101
Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki
Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Mączki zwierzęce, mączki z krwi, drobiowe, z pierza, rybne   znajdują zastosowanie głównie w żywieniu ryb, zwierząt futerkowych i karmy dla zwierząt domowych (pet-food). Wykorzystanie tych pasz jest możliwe jedynie po spełnieniu wymagań na stosowanie takich materiałów w żywieniu zwierząt gospodarskich. Celem pracy była ocena jakości mączek zwierzęcych na podstawie badań strawności białka in vitro. Zawartości białka ogólnego w badanych mączkach charakteryzowały się dość niską zmiennością (5-10 %), co może wskazywać na dobrą standaryzację tych produktów w procesie wytwarzania. Współczynniki strawności białka in vitro badanych mączek były z reguły wyższe od danych tabelarycznych wskazując na ich dobrą jakość i wartość odżywczą.

Badanie strawności białka in vitro może być użyteczne w ocenie jakości i użyteczności mączek zwierzęcych.

Odnośniki:

1. Norma PN-ISO 6655:2000: Zawartość azotu rozpuszczalnego po traktowaniu pepsyną w rozcieńczonym kwasie chlorowodorowym.

2. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).

3. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. Normy żywienia drobiu. 2005

4. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń. 2014