twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena szacowania energii brutto materiałów  paszowych na podstawie równania regresji
Estimation of gross energy calculation of feed  materials  on the basis of regression equation

s. 102
Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Analityki
Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz

Celem pracy była ocena szacowania energii brutto materiałów paszowych na podstawie równania regresji.  Do badań pozyskano w ramach badań biegłości Bipea (Francja) 22 próbki materiałów paszowych wykorzystywanych w produkcji zwierzęcej, w których wykonano badania podstawowych składników pokarmowych wg rozporządzenia Komisji WE 152/2009. Następnie oszacowano energię brutto EB wg równania regresji Nehringa. Uzyskane wyniki porównano z energią brutto oznaczoną w tych samych próbkach w międzynarodowych badaniach biegłości przy użyciu bomby kalorymetrycznej wg normy ISO 9831:1998

W podsumowaniu przeprowadzonych porównań można stwierdzić, że określone różnice pomiędzy ciepłem spalania a EB oznaczoną z równania regresji  mieściły się w granicach dopuszczalnych tolerancji ±5% wg rozporządzenia Komisji nr 939/2010.  

Odnośniki:

1. Norma ISO 9831:1998. Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine — Determination of gross calorific value — Bomb calorimeter method.

2. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz.Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).

3. Kielanowski J. Energetyczne wartościowanie pasz. IFiŻZ Jabłonna 2010.