twitter

image1 image1 image1 image1

Dobre praktyki w żywieniu koni

 Appropriate practices for feeding horses

s. 109

1)Michał Pluta., 2)Zbigniew Osiński
1) Katedra Hodowli i Użytkowania Koni. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, 2) Zakład Higieny Pasz. Państwowy Instytut Weterynaryjny -Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Ocenie poddano stopień zaspokajania potrzeb żywieniowych koni na podstawowe porównania bilansu pobieranych składników pokarmowych oraz odniesienia ich do wartości zalecanych. Pozwoliło to na wypracowanie zaleceń dotyczących dobrych praktyk żywieniowych w systemie karmienia ad libitum oraz konieczności potencjalnego uzupełniania standardowych pasz dla koni, produkowanych
w gospodarstwie, poprzez zastosowanie komercyjnych dodatków paszowych.