twitter

image1 image1 image1 image1

Monitoringi paszowe z perspektywy krajowych badań dioksyn  i dioksynopodobnych polichlorowanych bifenyli

s. 51-57

Paweł Małagocki, Magdalena Gembal, Beata Furga, Joanna Cebulska, Ewelina Milczarczyk, Paweł Czerski, Sebastian Maszewski, Szczepan Mikołajczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń, Małgorzata Warenik-Bany, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

Zakład Radiobiologii,  Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy Instytut Badawczy

Streszczenie. Dioksyny i dioksynopodobne polichlorowane bifenyle (dl-PCB) są toksycznymi dla ludzi i zwierząt trwałymi zanieczyszczeniami środowiska. Pobierane z paszami kumulują się w organizmach zwierząt i stanowią zagrożenie dla konsumentów żywności pochodzenia zwierzęcego. Unia Europejska od 2000 roku implementuje strategię mającą na celu ograniczenia narażenia ludności na dioksyny i związki pokrewne. Jednym z elementów są urzędowe badania kontrolne zawartości dioksyn i dl-PCB w paszach. W Polsce w ramach monitoringu wykonano analizy 2360 próbek pasz w latach 2007-2017. W badaniach stosowano bioanalityczną metodę przesiewową, próbki podejrzane analizowano stosując metodę potwierdzającą HRGC-HRMS. Najwyższe średnie stężenia i największą liczbę przekroczeń stwierdzono w materiałach paszowych produkowanych z ryb: mączkach i olejach rybnych. Poziomy w pozostałych kategoriach badanych materiałów stanowiły około 30% dopuszczalnych zawartości, a próbki niezgodne zdarzały się incydentalnie, łącznie w omawianym okresie stwierdzono ich 35 (1,5% badanych). W pracy porównano badania własne z badaniami europejskimi. Podsumowując, zawartość dioksyn i dl-PCB w krajowych paszach jest niska i porównywalna z innymi krajami UE.

Słowa kluczowe: dioksyny, dl-PCB, pasze, komponenty paszowe

Feed monitoring from the perspective of national dioxin and dioxin-like polichlorinated biphenyls studies

Paweł Małagocki, Magdalena Gembal, Beata Furga, Joanna Cebulska, Ewelina Milczarczyk, Paweł Czerski,

Sebastian Maszewski, Szczepan Mikołajczyk, Marek Pajurek, Wojciech Pietroń W., Małgorzata Warenik-Bany,  Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

Radiobiology Department,  National Veterinary Research Institute

Summary. Dioxins and dioxin-like polychlorinated biphenyls (dl-PCBs) are persistent organic polutants hazardous for human and animal health. Ingested with feeds tend to cumulate in food-producing animals, posing threat for food of animal origin consumers. European Union strategy to diminish exposition of general population to dioxins and dioxin-like chemicals is being implemented since 2000. One of its components is official control of dioxin and dl-PCBs content in feeds. In the scheme of monitoring in Poland 2360 samples were analyzed between 2007 and 2017. Bioanalytical screening method was used and suspected samples were confirmed using HRGC-HRMS method. Highest average content and highest number of non-compliant samples were found in materials of fish origin: fishmeal and fish oil. Levels in other feeds and feed components were low and consisted about 30% of respective maximum limits. Non-compliant samples occurred incidentally, altogether 35 (1,5% of samples investigated) were confirmed. Results are compared with ones obtained in other European studies. In conclusion, the content of dioxins and dl-PCBs in domestic feed is low and comparable with other EU countries.

Keywords: dioxins, dl-PCB, feeds, feed components

Piśmiennictwo

 1. Adamse, P., Van der Fels-Klerx, H.J.I., Schoss, S., de Jong, J., i Hoogenboom, R.L.A.P.: Concentrations of dioxins and dioxin-like PCBs in feed materials in the Netherlands, 2001-11. Food Addit. Contam. Part A. Chem. Anal. Control. Expo. Risk Assess. 2015, 32[8], 1301–11. doi:10.1080/19440049.2015.1062148
 2. Bernard, A., Broeckaert, F., De Poorter, G., De Cock, A., Hermans, C., Saegerman, C., i Houins, G.: The Belgian PCB/dioxin incident: analysis of the food chain contamination and health risk evaluation. Environ. Res. 2002, 88[1], 1–18. doi:10.1006/enrs.2001.4274
 3. EC 2001: Council Directive 2001/102/EC of 27 November 2001 amending Directive 1999/29/EC on the undesirable substances and products in animal nutrition. Off. J. Eur. Communities. 2002, 6, 45–9. doi:http://eur-lex.europa.eu/pri/en/oj/dat/2003/l_285/l_28520031101en00330037.pdf
 4. EFSA: Update of the monitoring of levels of dioxins and PCBs in food and feed. EFSA J. 2012, 10[7], 2832 [82 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2832.
 5. Karl, H. i Ruoff, U.: Dioxins, dioxin-like PCBs and chloroorganic contaminants in herring, Clupea harengus, from different fishing grounds of the Baltic Sea. Chemosphere. 2007, 67[9], S90-5. doi:10.1016/j.chemosphere.2006.05.121
 6. Komisja Europejska: Dyrektywa Komisji 2006/13/WE z dnia 3 lutego 2006 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do dioksyn i dioksynopodobnych PCB. Dz. U. UE L. 2006, 32, 44–53.
 7. Komisja Europejska: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 277/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające załączniki I i II dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do maksymalnych poziomów i progów podejmowania działań w przypadku dioksyn i polichlorowanych . Dz. U. UE L. 2012, 91, 1–7.
 8. Komisja Europejska: Rozporządzenie Komisji (UE) nr 278/2012 z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do oznaczania poziomów dioksyn i dioksynopodobnych bifenyli. Dz. U. UE L. 2012, 8–22.
 9. Piskorska-Pliszczyńska, J., Lizak, R., Maszewski, S., Małagocki, P., i Wijaszka, T.: Survey of persistent organochlorine contaminants (PCDD, PCDF, dl-PCB) in Baltic fish and fish meals. Bull. Vet. Inst. Pulawy. 2009, 53[January], 825–31.
 10. Piskorska-Pliszczyńska, J., Małagocki, P., Furga, B., Gembal, M., i Cebulska, J.: Application of the AhR reporter gene assay for the determination of PCDD/Fs and DL-PCBs in feed samples. J. Vet. Res. 2017, 61[4], 473–81. doi:10.1515/jvetres-2017-0066
 11. Piskorska-Pliszczyńska, J., Maszewski, S., Mikołajczyk, S., Warenik-Bany, M., i Góraj, Ł.: Rodzaje i stężenia kongenerów dioksyn, furanów i dl-PCB w krajowych materiałach paszowych. Pasze Przem. 2011, [1], 27–33.
 12. Verstraete, F.: Development and implementation of an EC strategy on dioxins, furans and dioxin-like PCBs in food and feed. Environ. Sci. Pollut. Res. 2002, 9[5], 297–9. doi:10.1007/BF02987569.