twitter

image1 image1 image1 image1

Clostridium botulinum w paszach - trudności analityczne i występowanie

s. 10-14

Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24 – 100 Puławy

Streszczenie. Celem niniejszej pracy było przedstawienie aktualnej wiedzy na temat bakterii beztlenowych z gatunku C. botulinum które zdolne są do produkcji najsilniejszych toksyn, naturalnie występujących w przyrodzie. Botulizm jest schorzeniem charakteryzującym się dużą śmiertelnością u zwierząt i najczęściej jest powodowany poprzez spożycie paszy zanieczyszczonej przez toksynę bądź przetrwalniki produkowane przez C. botulinum. Genetyczne i biochemiczne zróżnicowanie wewnątrz gatunku jest powodem trudności w wykrywaniu tego patogenu. W niniejszym artykule została przedstawiona aktualna wiedza o tym mikroorganizmie, jego występowaniu a także narzędziach laboratoryjnych służących do jego wykrywania.

Słowa kluczowe: Clostridium botulinum, toksyna botulinowa, botulizm zwierząt

 

Clostridium botulinum in feeds – analytical difficulties and occurrence

Summary. The aim of study was review on C. botulinum, anaerobic species of bacteria able to produce the most potent toxins in environment. Botulism in animals is fatal disease which most frequently is caused by consumption of feed contaminated with toxins or spores produced by C. botulinum. Genetic and biochemical diversity of this species make laboratory diagnostics of botulism and C. botulinum detection in biological material extremely difficult. In this study current knowledge on this pathogen, its occurrence and laboratory tools for its detection were described.

Keywords: Clostridium botulinum, botulinum toxin, botulism in animals

 

Piśmiennictwo

Alberto F., Broussolle V., Mason D. R., Carlin F., Peck M. W.: Variability in spore germination response by strains of proteolytic Clostridium botulinum types A, B and F. Letters Appl. Microbiol. 2003, 36, 41-45.

Anon.: Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Botulism in the United States 1899-1996. Handbook for Epidemiologists, Clinicians and Laboratory Workers. Atlanta 1998.

Böhnel H., Schwageric B., Gessler F.: Visceral botulism  a new form of bovine Clostridium botulinum toxication. J. Vet. Med. 2001, 48, 373-383.

Cato E. P., George W. L., Finegold S. M.: Genus Clostridium, Prazmowski, 1880, [w:] Sneath P. H. A., Mair N. S., Sharpe M. E., Holt J. G.: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2. Wiliams and Wilkins, Baltimore 1986, 1141-1200.

Cygan Z. M.: Choroby beztlenowcowe zwierzt. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Lublin 1991, 29-51.

Franciosa G., Ferreira J. L., Hatheway C. L.: Detection of type A, B, and E botulism neurotoxin genes in Clostridium botulinum and other Clostridium species by PCR: evidence of unexpected type B toxin genes in type toxigenic organisms. J. Clin. Microbiol. 1994, 32, 1911-1917.

Grenda T, Kukier E, Kwiatek K. Methods and difficulties in detection of Clostridium botulinum and its toxins. Pol J Vet Sci 2014, 1, 195–205

Grenda T., Kwiatek K.: Clostridium botulinum - charakterystyka i znaczenie epidemiologiczne. Medycyna Weterynaryjna 2009,11, 743-746

Hatheway C. L.: Botulism: The present status of the disease. Curr. Top Microbiol. Immunol. 1995, 195, 55-75.

Jansen B. C.: The toxic antigenic factors produced by Clostridium botulinum types C and D. J. Vet. Res. 1971, 38, 93-98.

Kriek N. P. J., Odendaal M. W.: Botulism. Infectious Diseases of Livestock. Oxford Press. Cape Town 1994, 1354-1371.

Martinez-Carranza M, Dong M, Stenmark P. Identification and characterization of a novel botulinum neurotoxin. Nat Commun 2017. doi: 10.1038/ncomms14130.

Montecucco C., Rossetto O., Schiavo G.: Presynaptic receptor arrays for clostridial neurotoxins. Trends Microbiol. 2004, 12, 442-446.

Parasion S., Bartoszcze M., Gryko R.: Struktura i mechanizm działania neurotoksyn bakterii rodzaju Clostridium. Przegl. Epidemiol. 2007, 61, 519-527.

Popoff M. R., Argente G.: Animal botulism, is it a menace for man? Bull. Acad. Vét. France 1996, 69, 373-382.

Saed E. M. A.: Studies on Isolation and Identification of Clostridium botulinum Investigating Field Samples Specially from Equine Grass Sickness Cases. Praca dokt., Faculty of Agriculture, Goettingen University 2004.

Sharma S. K., Whiting R. C.: Methods for of Clostridium botulinum Toxin in Foods. J. Food Prot. 2005, 68, 1256-1263.

Simpson L. L.: The origin, structure, and pharmacological activity of botulinum toxin. Pharmacol. Rev. 1981, 33, 155-188.

Smith L.: Botulism. The Organism, Its Toxins, The Disease. American lecture series, Springfield 1977, 3-15.

Sobel J.: Botulism. Clin. Infect. Dis. 2005, 41, 1167-1173.

Sperber W. H.: Requirements of Clostridium botulinum for growth and toxin production. Food Technol. 1982, 36, 89-94.

Suen J. C., Hatheway C. L., Steigerwalt A. G., Brenner D. J.: Clostridium argentinense sp. Nov.: a genetically homogenous group composed of all strains of Clostridium botulinum toxin type G and some nontoxigenic strains previously identified as Clostridium subterminale or Clostridium hastiforme. Internat. J. System. Bacteriol. 1988, 38, 375-381.

Thomas N. J., Hunter B. D., Athinson C. T.: Infectious Diseases of Wild Birds. Blackwel Publishing, Oxford 2007, 377-416.