twitter

image1 image1 image1 image1

Szacowanie energii brutto materiałów paszowych z wykorzystaniem  równania regresji

s. 15-18

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy oszacowano energię brutto (EB) 27 próbek materiałów paszowych na podstawie wyników badań składników pokarmowych: białka ogólnego, tłuszczu surowego, włókna surowego i substancji bezazotowych wyciągowych, przy wykorzystaniu równania regresji Nehringa. Porównanie  wykonywano w oparciu o wyniki badań biegłości PT Bipea, przy czym wyniki szacowania porównywano z EB obliczoną na podstawie pomiarów w bombie kalorymetrycznej wg ISO 9831:1998, przyjętych jako wartość przypisana (WP). Różnice pomiędzy ciepłem spalania (wartość przypisana WP) a EB oznaczoną z równania regresji  mieściły się w granicach dopuszczalnych tolerancji ±5%, określonej w rozporządzeniu Komisji 2017/2279. Sprawdzony sposób oszacowania EB z wykorzystaniem równania regresji Nehringa charakteryzuje się zadowalającą precyzją i dokładnością i może być wykorzystany do obliczania współczynnika metaboliczności energii, parametru uzytecznego do  użytecznego do określania energii netto laktacji.

Słowa kluczowe: materiały paszowe, energia brutto, szacowanie, równanie regresji

 

The estimation of gross energy of feed materials  with using a regression equation

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

National Research Institute of Animal Production, Department of Laboratory Analytic,
National Laboratory for Feedingstuffs, st. Chmielna 2, 20-079 Lublin

Summary. Gross energy (GE) of 27 samples of feed materials was estimated on the basis of nutrient contents: crude protein, crude fat, crude fiber and nitrogen free extract, with using the Nehring regression equation. The comparison was done on the basis of results from proficiency testings Bipea, where EB values obtained  by bomb calorimetric methods acc. to ISO 9831:1998 were compared to EB values from the regression equation. The differences between gross caloric values (assigned values) and EB from the regression equation were in good agreement with permitted tolerances mentioned in the Commission Regulation (EU) No 2017/2279. The checked way of estimation of GE with using the Nehring regression equation is in good precission and accuracy and can be used for calculation of the ME/GE ratio,  the usefull parameter for calculation of netto energy for lactation.

Key words: feed materials, gross energy, estimation, regression equation

Odnośniki:

  1. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. 2010. Niepewność szacowania energii metabolicznej na podstawie równań regresji. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, Zeszyt 544/2010, 147-154.     
  2. DLG  - tabele wartości pokarmowej pasz i norm żywienia przeżuwaczy. Przekład i opracowanie wydania polskiego: R. Zarudzki, A. Traczykowski, L. Mroczko. PPH VIT-TRA  (na podstawie DLG-Futterwerttabellen Wiederkauer, Verlag, 1997)
  3. Kielanowski J. Energetyczne wartościowanie pasz. IFiŻZ Jabłonna 2010.
  4. Norma ISO 9831:1998. Animal feeding stuffs, animal products, and faeces or urine — Determination of gross calorific value — Bomb calorimeter method.
  5. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  6. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).
  7. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
  8. Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie dodatkowych informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych - Dz. U. nr 138 poz. 869 z 2008 r.
  9. Zalecenia żywieniowe dla przeżuwaczy i tabele wartości pokarmowej pasz. IZPIB-INRA. Praca zbiorowa pod red. J. Strzetelskiego. IZPIB Kraków, 2014.

 

Artykuł w całości