twitter

image1 image1 image1 image1

Obecność DON w diecie matek zaburza rozwój kości u potomstwa norek amerykańskich (Neovison vison)

s.  20-24

Ewa Tomaszewska1, Siemowit Muszyński2, Piotr Dobrowolski3, Natalia Kowal1, Mykola Zhyla4, Halyna Rudyk4, Ihor Kotsyumbas4,  Marta Ejtel1,
Emil Szcześniak1, Marta Wesoowska-Trojanowska5

1Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;
2Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;
3Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska;
4Państwowy Naukowo-Badawczy Instytut Kontroli Preparatów Weterynaryjnych i Dodatków Paszowych we Lwowie (SCIVP), Lwów, Ukraina;
5Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska

Streszczenie. Celem badania było określenie wpływu mykotoksyny deoksyniwalenol (DON) obecnej w karmie ciężarnych matek na rozwój szkieletu ich potomstwa w okresie pozyskania skór. Badania przeprowadzono na wyizolowanych po eutanazji norek kościach udowych, które pochodziły od potomstwa matek żywionych karmą kontrolną lub karmą zanieczyszczoną DON w stężeniu 1,1 ppm lub 3,7 ppm. Przeprowadzone analizy wykazały szereg negatywnych skutków obecności DON w karmie matek na rozwój kości u potomstwa. Zarówno u samców jak i samic z grup doświadczalnych stwierdzono redukcję długości i masy kości udowych oraz zawartości mineralnej kości w porównaniu do grupy kontrolnej; u samców doszło również do redukcji grubości trzonu kości. U samic z grupy potomstwa matek żywionych karmą zanieczyszczoną DON 3,7 ppm stwierdzono również obniżenie wytrzymałości mechanicznej kości, do którego doszło pomimo braku różnic w gęstości mineralnej kości. Nasze badania pokazały, że obecność mykotoksyn w karmie ciężarnych samic ma istotny wpływ nie tylko na ogólny rozwój ich potomstwa, ale również na rozwój ich układu kostnego.

Słowa kluczowe: mykotoksyny, DON, norka amerykańska, kości, potomstwo

Dietary maternal DON disturb bone development in offspring in mink (Neovison vison)
Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyski, Piotr Dobrowolski, Natalia Kowal, Mykola Zhyla, Halyna Rudyk, Ihor Kotsyumbas, Marta Ejtel, Emil Szczeniak, Marta Wesoowska-Trojanowska

Summary. The aim of the study was to determine the influence of the presence of micotoxin deoxynivalenol (DON) in the fed of pregnant dams on the skeleton development of their offspring at pelt harvesting. The study was performed on femur obtained from young minks, which mothers were fed control diet or diet contaminated with DON at the concentration of 1.1 ppm and 3.7 ppm. The analyzes showed a number of negative effects of the presence of DON in the mother’s food on bone development in their offspring. Both male and female offspring form experimental groups showed a reduction in femur length and weight and bone mineral content compared to the control group; in males there was also a reduction in the thickness of the bone shaft. Despite the lack of differences in bone mineral density a decrease in the mechanical strength of bone in females from the group of offspring of mothers fed feed contaminated with DON at the concentration of 3.7 ppm was also observed. Our study showed that the presence of mycotoxins in the fed of pregnant dams has a significant impact not only on the general development of their offspring, but also on the development of their skeletal system.

Key words: mycotoxin, DON, American mink, bones, offspring

Bibliografia

 1.  Gugołek A. (2014). Błędy popełniane podczas bilansowania i układania dawek pokarmowych dla mięsożernych zwierząt futerkowych. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 58, 17–23.
 2.  Zalecenie Komisji UE z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 234/35.
 3. Colakoglu, G. (1996). Fungal spore concentrations in the atmosphere at the Anatolia  quarter of Istanbul, Turkey. Journal of Basic Microbiology, 36(3), 155–162.
 4. Belmadani A., Tramu G. Betbeder A.M., Styen P.S., Creppy E.E. (1998). Regional selectivity to ochratoxin A, distribution and cytotoxicity in rat brain. Archives of Toxicology, 72, 656–662.
 5. Blank R., Rolfs J.P., Sűdekum K.H., Frochlich A.A., Marquardt R.R., Wolfram. S. (2003). Effects  of  chronic  ingestion  of  ochratoxin  A  on  blood  vessels  and  excretion  of  the mycotoxin in sheep. Journal of Agricultural and Food Chememistry, 51, 6899–6905.
 6. Blicharski T., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Hułas-Stasiak M., Muszyński S. (2017). A metabolite of leucine (b-hydroxy-b-methylbutyrate) given to sows during pregnancy alters bone development of their newborn offspring by hormonal modulation. PLoS One, 12, e0179693.
 7. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Wiącek D., Tomczyk-Warunek A. Świetlicka I., Pierzynowski S.G. (2019). Maternal HMB treatment affects bone and hyaline cartilage development in their weaned piglets via the leptin/osteoprotegerin system. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 103, 626–643.
 8. Muszyński S., Kwiecień M., Tomaszewska E., Świetlicka I., Dobrowolski P., Kasperek K., Jeżewska-Witkowska G. (2017). Effect of caponization on performance and quality characteristics of long bones in Polbar chickens. Poultry Science, 96, 491–500.
 9. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kostro K., Jakubczak A., Taszkun I., Żmuda A., Blicharski T., Kędzia P. (2016). Bentonite diminishes DON-induced changes in bone development in mink dams. Journal of Veterinary Research, 60, 349–355.
 10. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszyński S., Kostro K., Taszkun I., Żmuda, A., Blicharski T., Hułas-Stasiak M.  2017. DON-induced changes in bone homeostasis in mink dams. Journal of Veterinary Research, 61, 357–362.
 11. Huff W.E., Doerr J.A., Hamilton P.B., Hamann D.D., Peterson R.E., Ciegler A. (1980). Evaluation of bone strength during aflatoxicosis and ochratoxicosis. Applied Envionmental Microbiology, 40, 102–107.
 12. Whitehead  C. C. (1995). The role of vitamin D metabolites in the prevention of tibial dyschondroplasia. Animal Feed Science and Technology, 53, 205–210.