twitter

image1 image1 image1 image1

Interpretacja wyników badania genetycznie zmodyfikowanych produktów w paszach 

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek,

Kamila Szuter2, Kaja Krzywania2, Waldemar Korol1

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Zakład Higieny Pasz

1 Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

2 Pracownia w Szczecinie

Streszczenie. Wymagania określone w przepisach prawa dotyczą obowiązku deklaracji na etykiecie lub w dokumentach sprzedaży obecności produktów genetycznie zmodyfikowanych (GMO), jeżeli ich zawartość w przypadku paszy przekracza 0,9% (m/m - ułamek masowy wyrażony w procentach). Wynik ilościowego badania GMO techniką real-time PCR przedstawia stosunek ilości DNA zmodyfikowanego do całkowitego DNA charakterystycznego dla danej rośliny i jest wyrażony również w procentach, ale jako wartość względna (procent względny). Może to stwarzać problemy z przeliczaniem wyniku badania produktu GMO na ułamek masowy wyrażony w procentach, w zależności od rodzaju paszy (materiał paszowy z zanieczyszczeniem botanicznym, mieszanka paszowa).  Celem pracy było przedstawienie podstawowych zasad jakimi należy się kierować przy interpretacji wyników badań zawartości produktów GMO w paszach.

Słowa kluczowe: genetycznie zmodyfikowane produkty, pasze, badanie, interpretacja wyników


Interpretation of test results of genetically modified products in feeds

Summary. Requirements given in law regulations concern the obligation of declaration on a label or in market documents the presence of genetically modified (GM) products when their content is higher than 0,9% (mass fraction expressed in percentage). The result of quantification of  a GM products by real-time PCR technique presents the ratio of  modified DNA quantity to total DNA characteristic for the analyzed plant and is expressed in percentage too but as a relative value (relative percentage). It can cause problems in recalculation of obtained results on mass fraction expressed in percentage, depending on the kind of feed (feed material with botanical impurity, feed mixture). The aim of the paper was presentation of basic rules, useful  for interpretation of test results of GM products in feeds.

Key words: genetically modified products, feeds, testing, test results interpretation

 

 

Piśmiennictwo

 1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG. OJ, 2001, L 106, 1–39.
 2. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 sierpnia 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt. OJ L 268, 18.10.2003, p. 29–43.
 3. Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. OJ L 268, 18.10.2003, p. 24–28.
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ L 166, 25.6.2011, p. 9–15.
 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z dnia  22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. OJ L 268//1 z 18.10.2003.
 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady i uchylające dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję Komisji 2004/217/WE. OJ, 2009, L 229, 1–28.
 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów - Dz. U. poz. 1401 z 29.07.2019.
 8. Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.
 9. Wytyczne w zakresie kontrolowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych w paszach. Przewodnik VDLUFA, BVL 2011.
 10. Przewodnik ILAC G8:03/2009 Wytyczne dotyczące przedstawiania zgodności ze specyfikacją.
 11. PN-ISO/IEC 17025:2018:2 - Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 12. Matras T., Wiśniewska K. (2018). Stwierdzanie zgodności z wymaganiami /specyfikacjami w działalności laboratoriów – zasada podejmowania decyzji. LAB, 23, 4, 49-54.