twitter

image1 image1 image1 image1

Kompetencje laboratoriów urzędowego nadzoru  w zakresie badania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości w roku 2018 

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. Potwierdzono kompetencje laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych. Oceny dokonano na podstawie wyników badań biegłości (PT) organizowanych w 2018 r., w których zbadano dwie próbki paszy - mieszankę paszową dla drobiu i materiał paszowy - pelety z lucerny. Współczynnik Horwitza (HorRat, H) jako miara precyzji badań i wyniki badań były porównywalne do uzyskanych w latach poprzednich. Nie stwierdzono wzrostu liczby wyników niezadowalających i wątpliwych. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy ISO 15328.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena statystyczna

 

The competence of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals analyses in feedingstuffs based on results of proficiency testings

Summary. Results of proficiency testings (PT) organized in 2018 with participation of official feed control laboratories in the scope of basic nutrients and minerals were evaluated. Feed material (lucerne pellets) and a poultry feed mixture were tested.  The precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio was similar to the precision obtained in the previous years. Number of questionable and unsatisfactory results did not increase in comparison with the former PT results. Some aspects of statistical evaluation of results according to the ISO 13528 standards were presented.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, statistic evaluation

Odnośniki

 1. EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
 2. Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 10 z dnia 16.10.2013. Warszawa 2013.
 3. Horwitz, W., 1982, Evaluation of analytical methods used for regulation of food and drugs, Analytical Chemistry, 54,67A-76A.
 4. Korol W., Matyka S. Biamperometryczna metoda oznaczania chlorków w paszach.  Chem. Anal. 27, 323-326, 1982
 5. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 6. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 7. Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L95/3 z 7.04.2017). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).
 9. Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 12.12.2017).
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
 11. Thompson M, Ellison SLR, Wood R (2006). The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories (IUPAC Technical Report). Pure Appl. Chem. 78(1), 145-196
 12. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010 r.