twitter

image1 image1 image1 image1

Dodatek bentonitu do karmy skażonej DON redukuje negatywne działanie mykotoksyny na rozwój kości u norki amerykańskiej (Neovison vison)

Ewa Tomaszewska1, Siemowit Muszyński2, Piotr Dobrowolski3, Iwona Taszkun4, Andrzej Żmuda5

1Katedra Fizjologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

2Katedra Biofizyki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

3Zakład Anatomii Porównawczej i Antropologii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Polska

4 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska;

5 Katedra Epizootiologii i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Lublin, Polska.

 

Streszczenie. Wcześniejsze badania wykazały, że DON w karmie ciężarnych samic wykazuje szereg negatywnych działań na rozwój kości u ich potomstwa jak i na procesy metaboliczne tkanki kostnej samic. Stwierdza się redukcję długości i masy kości udowych oraz zawartości mineralnej kości. W celu hamowania wzrostu grzybów wytwarzających toksyny w paszy stosuje różne dodatki jak bentonit. Celem  badania  było  określenie  wpływu  dodatku bentonitu na rozwój układu kostnego norek żywionych karmą zanieczyszczoną deoksyniwalenolem (DON). Badania przeprowadzono na wyizolowanych po eutanazji norek kościach udowych od zwierząt żywionych karmą kontrolną lub karmą zanieczyszczoną DON w stężeniu 3,7 ppm i dodatkowo suplementowaną bentonitem w ilości 2% lub 0,5%. Zarówno u samców jak i u samic nie stwierdzono negatywnego wpływu DON na masę ciała, masę i długość kości, pole przekroju poprzecznego oraz gęstość mineralną kości po dodatku bentonitu niezależnie od zastosowanego jego stężenia. Zaobserwowano natomiast wzrost wartości siły krańcowej u samców żywionych karmą skażoną DON z dodatkiem 2% bentonitu, czego nie obserwowano u samic. Nasze badanie pokazało, że dodatek bentonitu niezależnie od stężenia może wykazywać działanie protekcyjne redukując negatywny wpływ DON na ogólny rozwój norek jak i ich układu kostnego.

Słowa kluczowe: bentonit, mykotoksyny, DON, norka amerykańska, kości, potomstwo

 

Dietary inclusion of bentonite to DON-contaminated feed reduces its negative effects in minks (Neovison vison)

Ewa Tomaszewska, Siemowit Muszyński, Piotr Dobrowolski, Iwona Taszkun, Andrzej Żmuda

Summary. Previous studies have shown that DON in the feed of pregnant females shows a number of negative effects on bone development in their offspring as well as on the metabolic processes of the female bone tissue. There is a reduction in the length and weight of femurs and bone mineral content. In order to inhibit the growth of toxin-producing fungi in feed, various additives such as bentonite is used. The aim of the study was to determine the effect of the addition of bentonite on the development of long bone in mink fed with deoxynivalenol (DON) contaminated fodder. The study was carried out on mink bones isolated from animals fed with control fodder or contaminated with DON at the concentration of 3.7 ppm and additionally supplemented with bentonite in the amount of 2% or 0.5%. In males and females there was no negative effect of DON on body weight, bone mass and length, cross-sectional area and bone mineral density after the inclusion of bentonite irrespective of its concentration. However, an increase in the value of the ultimate force was observed in males fed with DON contaminated feed with the addition of 2% bentonite, which was not observed in females. Our study showed that the inclusion of bentonite irrespective of concentration may have a protective effect, reducing the negative impact of DON on the general development of mink and their skeletal system.

Key words: bentonite, mycotoxin, DON, American mink, bones, offspring

 

Bibliografia

 1. Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszyński S., Kostro K., Taszkun I., Żmuda, A., Blicharski T., Hułas-Stasiak M.  2017. DON-induced changes in bone homeostasis in mink dams. Journal of Veterinary Research, 61, 357–362.
 2. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kowal N., Zhyla M., Rudyk H., Kotsyumbas I.,  Ejtel M., Szcześniak E., Wesoowska-Trojanowska M. (2019). Obecność DON w diecie matek zaburza rozwój kości u potomstwa norek amerykaskich (Neovison vison). Pasze Przemysłowe, 1, 20-24.
 3. Zalecenie Komisji UE z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie zapobiegania występowaniu i ograniczania występowania toksyn Fusarium w zbożach i produktach zbożowych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 234/35.
 4. Belmadani A., Tramu G. Betbeder A.M., Styen P.S., Creppy E.E. (1998). Regional selectivity to ochratoxin A, distribution and cytotoxicity in rat brain. Archives of Toxicology, 72, 656–662.
 5. Blank R., Rolfs J.P., Sűdekum K.H., Frochlich A.A., Marquardt R.R., Wolfram. S. (2003). Effects of chronic ingestion of ochratoxin A on blood vessels and excretion of the mycotoxin in sheep. Journal of Agricultural and Food Chememistry, 51, 6899–6905.
 6. Mastromatteo M., Conte A., Del Nobile M.A. (2010). Combined use of modified atmosphere packaging and natural compounds for food preservation. Food Engineering Reviews, 2, 28–38.
 7. EFSA, European Food Safety Authority Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) (2011), Scientific Opinion on the safety and efficacy of bentonite (dioctahedral montmorillonite) as feed additive for all species. EFSA Journal, 9, 24 pp. doi:10.2903/j.efsa.2011.2007.
 8. Whitehead C. C. (1995). The role of vitamin D metabolites in the prevention of tibial dyschondroplasia. Animal Feed Science and Technology, 53, 205–210.
 9. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Kostro K., Jakubczak A., Taszkun I., Żmuda A., Blicharski T., Kędzia P. (2016). Bentonite diminishes DON-induced changes in bone development in mink dams. Journal of Veterinary Research, 60, 349–355.
 10. Desheng Q., Fan L,, Yanhu Y., Niya Z. (2005). Adsorption of aflatoxin B1 on montmorillonite. Poultry Science, 84, 959–961.
 11. Slanina L. (1974). Buffering of the rumen contents by montmorillonite in cattle kept under industrial conditions. Deutsche Tieraerztliche Wochenschrift, 81, 552–555.