twitter

image1 image1 image1 image1

Zapewnienie bezpieczeństwa pasz w kontekście stosowania substancji przeciwbakteryjnych u zwierząt gospodarskich

Monika Przeniosło-Siwczyńska, Maja Chyłek-Purchała, Beata Kozak, Aleksandra Grelik, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

Streszczenie. Ze względu na powszechność stosowania antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich i zagrożenia związane z ich występowaniem w paszach, konieczne jest prowadzenie stałej kontroli laboratoryjnej obecności i zawartości tych substancji w paszach stosowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Pasze zanieczyszczone antybiotykami stanowią zagrożenie dla zwierząt, ponieważ niektóre antybiotyki mają niski margines bezpieczeństwa, szczególnie dla gatunków wrażliwych lub wykazują niekorzystne interakcje z innymi lekami oraz dla ludzi, ze względu na ryzyko wystąpienia pozostałości w produktach pochodzenia zwierzęcego oraz zwiększenie selekcji opornych bakterii, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Unia Europejska wprowadziła odpowiednie regulacje związane z obowiązkiem monitorowania i prowadzenia programów kontrolnych dotyczących wykrywania antybiotyków, w tym niedozwolonych ASW
w paszach.   

Słowa kluczowe: pasze, bezpieczeństwo pasz, substancje przeciwbakteryjne, antybiotyki, urzędowa kontrola

 

Ensuring of feed safety in the context of the use of antibacterial substances in farm animals

Summary. Due to common use of antibiotics in livestock production and hazards associated with their presence in feed, it is necessary to conduct regular laboratory control of these substances’ presence and concentration in feed destinated for food-producing animals. Feed contaminated with undeclared antibiotics may present a hazard to animals and humans. Veterinary drug residues may be found in food products as a result of improper use of veterinary drugs in livestock production. On the other hand, the risk of antimicrobial resistance, a serious risk to public health, may increase when animals are fed ordinary feed contaminated with drugs. EU enforced suitable regulations connected with monitoring and conducting control programmes of detection of antibacterial substances, including AGPs in feeds.

Keywords: animal feed, feed safety, antibacterial substances, antibiotics, official control

Piśmiennictwo

 1. De Jong J. et al.: Towards a control strategy for banned antibiotics and growth promoters in feed: the SIMBAG-FEED project. In: Antimicrobial growth promoters. Where do we go from here?, edited by D. Barug, J. de Jong, A.K. Kies, M.W.A. Verstegen, Wageningen Academic Publishers, Wageningen 2006, pp. 211-234.
 2. Dyrektywa Rady 96/23/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie środków monitorowania niektórych substancji i ich pozostałości w żywych zwierzętach
 3. i produktach zwierzęcych oraz uchylająca dyrektywy 85/358/EWG i 86/469/EWG oraz decyzje 89/187/EWG i 91/664/EWG.
 4. Kowalczyk S.: Bezpieczeństwo żywności w erze globalizacji. Warszawa 2009, Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 5. Kwiatek K., Przeniosło-Siwczyńska M.: Higiena pasz i żywienie zwierząt gospodarskich jako element bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego. Polskie Drobiarstwo 2014, 9, 10-15.
 6. Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2019. Główny Inspektorat Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 7. Posyniak A.: Występowanie antybiotyków w żywności – aspekty prawne
 8. i analityczne kontroli pozostałości. Życie Wet. 2011, 86 (9), 717-721.
 9. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Dlaczego zakazano stosowania w żywieniu zwierząt antybiotykowych stymulatorów wzrostu? Życie Wet. 2013, 88(2), 104-108.
 10. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K.: Substancje przeciwbakteryjne w paszach – organizacja urzędowej kontroli i metody badań. Życie Wet. 2013, 88 (12), 1055-1060.
 11. Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K., Wasyl D.: Stosowanie substancji przeciwbakteryjnych w produkcji zwierzęcej a problem antybiotykooporności bakterii. Med. Weter. 2015, 71(11), 663-669.
 12. Przeniosło-Siwczyńska M., Grelik A., Patyra E., Chyłek-Purchała M., Kozak B., Kowalczyk E., Kwiatek K.: Występowanie antybiotyków w paszach na podstawie badań urzędowych i zagrożenia z tym związane w aspekcie zdrowia zwierząt
 13. i zdrowia publicznego. W: Bezpieczeństwo i jakość handlowa pasz – monografia cz. II., red. Korol W., Kwiatek K. Pasze Przemysłowe, Lublin 2018, 11-18.
 14. Rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.
 15. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt.
 16. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 183/2005 z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiające wymagania dotyczące higieny pasz.  
 17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 Nr 33, poz. 287 z późn. zm.)
 18. Walczyński S.: Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – monografia cz. II., red. Korol W., Kwiatek K. Pasze Przemysłowe, Lublin 2011, 67-71.