twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badania mocznika i selenu w paszach oraz liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej w tłuszczach paszowych

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

 

Streszczenie. Potwierdzono kompetencje laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru w zakresie badania mocznika i selenu w paszach oraz liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej w tłuszczach paszowych. Oceny dokonano na podstawie wyników  porównań międzylaboratoryjnych zorganizowanych w 2018 r., w których zbadano 5 próbek testowych – koncentrat dla bydła z zawartością mocznika, preparat selenowy 1%, preparat selenowy 10%, olej z łososia i olej słonecznikowy surowy. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy ISO 15328. Współczynnik Horwitza (HorRat, H) jako miara precyzji porównań i wyniki porównań były zadowalające.

Słowa kluczowe: porównania międzylaboratoryjne, mocznik, selen, liczba kwasowa, liczba nadtlenkowa, ocena kompetencji

 

The evaluation of interlaboratory comparisons results in the scope of urea and selenium in feeds and acid value and peroxide value in feed fats

Summary. Competency of supervision feed laboratories were confirmed in the scope of urea and selenium in feeds and acid value and peroxide value in feed fats. The evaluation was done  on the basic of interlaboratory comparisons (ILC) organized in 2018. Five feed samples – nitrogenous corrector with urea, two selenium preparations, salmon oil and crude sunflower oil - were tested. The statistical evaluation of results according to the ISO 13528 standards was done. The precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio, was acceptable.

Key words: interlaboratory comparisons, urea, selenium, acid value, peroxide value, evaluation of competency

Odnośniki

 1. EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
 2. Dokument PCA DA-05. Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości. Wydanie 6 z dnia 24.04.2016. Warszawa 2016.
 3. Dokument PCA DAB-07. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wydanie 11 z dnia 24.01.2019. Warszawa 2019.
 4. Horwitz, W., 1982, Evaluation of analytical methods used for regulation of food and drugs, Analytical Chemistry, 54,67A-76A.
 5. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
 6. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 7. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 8. Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 9. Norma PN-EN ISO 660:2010. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości.
 10. Norma PN-EN ISO 3960:2017-03. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce - Oznaczanie liczby nadtlenkowej – Jodometryczne (wizualne) oznaczanie punktu końcowego.
 11. Norma PN-R-64806:1997. Pasze. Tłuszcze paszowe.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1831/03 PEiR z dnia 22 sierpnia 2003r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. UE L268/29 z 18.10.2003).
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L95/3 z 7.04.2017).
 14. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
 15. Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010 r.