twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki porównań międzylaboratoryjnych  wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2018

Jolanta Rubaj

 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie.  W latach 2012-2018 przeprowadzono po dwa porównania międzylaboratoryjne (ILC) w każdym roku w zakresie oznaczania witamin (A, E, D3) i aminokwasów (aminokwasy łącznie z tryptofanem) w  paszach. W porównaniach uczestniczyły laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Laboratoria biorące udział w porównaniach potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz w latach 2012-2018 (witaminy A i E,  lizyna, metionina). Podano przykłady wykorzystania wyników ILC do zapewnienia jakości pracy laboratorium.

Słowa kluczowe: porównania międzylaboratoryjne, mieszanki paszowe, premiksy, witaminy, aminokwasy

 

Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2018

Summary.  In the years 2012-2018 two interlaboratory comparisons (ILC) were conducted evey year in the scope of vitamins (A, E, D3) and amino acids (including tryptophan) in animal feeding stuffs. Official feed control laboratories were participated. Laboratories confirmed their competency in the scope of feed additive testing in the current supervision in 2012-2018 (vitamin A and E, lysine, methionine. Examples of using ILC results for quality assurance in laboratory were presented.

Key words: interlaboratory comparisons, feed mixtures, premixes, vitamins, amino  acids

 

Odnośniki

 1. EA-04/16 (2007).  Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
 2. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
 3. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. 2017. Spójny system szacowania niepewności wyników badań w zakresie jakości handlowej pasz na potrzeby urzędowej kontroli. Pasze Przemysłowe, 2017, Nr 3/4, 59-64
 4. Korol W.,  Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Reszko-Zygmunt J., Dobrowolski R. (2017). Criteria for using proficiency test results for estimation of measurement uncertainty: feed analysis example. Accreditation and Quality Assurance, 2017, 22, 2:83–89
 5. Szkudzińska K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W.,  Bielecka G. (2017). Method validation for determination of amino acids in feed by UPLC. Accreditation and Quality Assurance, 2017, 22, 5:247–252,
 6. Norma ISO 13528:2005. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 7. Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 8. Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 9. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz  (Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).
 11. Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
 12. Thompson, M.: The amazing Horwitz function. AMC Technical Brief No. 17, July 2004 (amc\amctb\statssc\horwitztb_v2.doc).
 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. nr 33 poz. 287 z późn. zm.)