twitter

image1 image1 image1 image1

Współpraca Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. dodatków paszowych z Krajowymi Laboratoriami Referencyjnymi

Waldemar Korol, Krzysztof Kwiatek1, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki PIB, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

1 Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB w Puławach

s. 3-9

Streszczenie. W bieżącym roku minęło 15 lat współpracy Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. Dodatków Paszowych (EURL-FA) z krajowymi laboratoriami referencyjnymi (NRL). Jednocześnie od roku EURL-FA i NRL w tym obszarze działają w oparciu o zmienione rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin. W pracy przedstawiono podstawowe obszary współdziałania na przykładzie 19. Warsztatów EURL-FA Autoryzacja i 8. Warsztatów EURL-FA Kontrola, które odbyły się w dniach 22-24 października 2019 roku w Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (IRMM) w Geel (Belgia) z udziałem przedstawicieli NRL krajów UE. Główne zadania EURL-FA to wspomaganie procesu rejestracji dodatków paszowych i wskazywanie metod badań substancji czynnych dodatków paszowych na potrzeby kontroli urzędowej, interpretacja wyników badań dodatków, zapewnienie jakości przez organizację badań biegłości PT. Podczas Warsztatów omówiono bieżące problemy i określono plan zadań w zakresie oceny metod badań dodatków paszowych dla potrzeb rejestracji i  plan organizacji PT w roku 2020.

Słowa kluczowe: dodatki paszowe, autoryzacja, kontrola, zadania EURL-FA

 

Cooperation between the European Reference Laboratory for Feed Additives and National Reference Laboratories

Waldemar Korol , Krzysztof Kwiatek1 , Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

1National Veterinary Research Institute in Puławy

 

Summary.  Fifteen year of cooperation between of the European Reference Laboratory for Feed Additives (EURL-FA) and National Reference Laboratories (NRLs) was passed in 2019. Moreover EURL-FA and NRLs have acted in this area from a year, based on the new Regulation of the  European Parliament and of the Council on official controls and other official activities performed to ensure the application of food and feed law, rules on animal health and welfare, plant health and plant protection products. The paper presents the tasks of the European Reference Laboratory for Feed Additives (EURL-FA) on the example of the 19th Workshop EURL-FA on 22-24 October 2019 in the Institute of Reference Materials and Measurements (IRMM) in Geel (Belgium). Main task of EURL-FA is supporting the authorization procedure by evaluation of test methods for feed additives for the purpose of official control, as well as interpretation of test results and quality assurance through the organization of proficiency testings (PTs). The current problems were discussed during the Workshop and the plan of tasks for authorization and control matter in 2020 were defined. 

Key words: feed additives, authorization, control, task of EURL-FA

Odnośniki

 1. Commission Regulation (EC) No 574/2011 of 16 June 2011 amending Annex I to Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council and consolidating Annexes I and II thereto, OJ, L 159 (2011) 7 – 24.
 2. Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed. OJ L 140, pp. 10-21.
 3. Gonzales de la Huebra M.J., Robouch P., Emteborg H., Bellorini S., Cizek-Stroh A., von Holst Ch. Application of the CEN/ISO Standard for Phytase Activity Measurements to a New Phytase Product: Determination of a Robust Conversion Factor by an Interlaboratory Study for Screening Feed Samples, Journal of AOAC International, Vol. 102 (6):1808-1813; doi: 10.5740/jaoacint.19-0107
 4. Horwitz W., Albert R., J. AOAC Int., 89 (2006) 1095 – 1109.
 5. ISO 13528:2015. Statistical Methods for Use in Proficiency Testing by Interlaboratory Comparisons, issued by ISO-Geneva (CH), International Organization for Standardization.
 6. PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 7. Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/ 74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/ EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) – Dz. Urz. UE L 95/1 z 7.4.2017.
 9. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz - Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009.
 10. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2005 z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad wykonania rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie obowiązków i zadań laboratorium referencyjnego Wspólnoty dotyczących  wniosków o wydanie zezwolenia na stosowanie dodatków paszowych. Dz. Urz. UE L 59/8 z 5.3.2005.
 11. Rozporządzenie MRiRW z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach – Dz. U. poz. 1141 z 10.07.2015.
 12. Rozporządzenie MRiRW z dnia 29 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach – Dz. U. poz. 1359 z 16.07.2018.
 13. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące dodatków paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt.
 14. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz.
 15. Thompson M., Ellison S., Wood R., The international harmonized protocol for the proficiency testing of analytical chemistry laboratories. Pure Appl. Chem., Vol. 78, No. 1, pp. 145–196, 2006.