twitter

image1 image1 image1 image1

Organizmy genetycznie zmodyfikowane - coraz bardziej skomplikowana sytuacja dla producentów i konsumentów

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek
Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Higieny Pasz

s. 23-28

Streszczenie. Rośliny genetycznie zmodyfikowane uprawiane są w 26 krajach, na wszystkich kontynentach, przez około 17 mln rolników i zajmują 191,7 mln ha powierzchni. Rozporządzenia 1829/2003 i 1830/2003, odnoszące się do stosowania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) w żywności i paszach w UE wskazują na obowiązek etykietowania zawartości GMO. Stosowanie GMO regulują również przepisy krajowe, m.in. Ustawa o paszach i Ustawa o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Obowiązek znakowania produktów o zawartości GMO powyżej poziomu 0,9% wynikający z przepisów prawa UE oraz możliwość dobrowolnego etykietowania wolne od GMO stwarza duże ryzyko błędnej interpretacji w przypadku produktów nie zawierających żadnej informacji o GMO. Takie dwojakie etykietowanie wprowadza asymetrię w etykietowaniu i stwarza nowe, błędne skojarzenia u konsumentów, którzy nie mają w ogóle lub maja zbyt niską świadomość na temat organizmów genetycznie zmodyfikowanych i zasad etykietowania.

Słowa kluczowe: pasze, organizmy genetycznie zmodyfikowane, wolne od GMO

Genetically modified organisms - increasingly complicated situation for producers and consumers

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute in Puławy

Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs

Summary. Genetically modified plants are in 26 countries, on all continents, grown by about 17 million farmers and occupy 191.7 million ha. Regulations 1829/2003 and 1830/2003, relating to the use of GMOs in food and feed in the EU, indicate the obligation to label the GMO content. The use of GMOs is also regulated by national regulations, including Act on feed and the Act on the labeling of products produced without the use of genetically modified organisms as free from those organisms. The obligation to label products with a GMO content above 0.9% resulting from EU law and the possibility of voluntary GMO-free labeling creates a high risk of misinterpretation for products that do not contain any information about GMOs. Such dual labeling introduces asymmetry in labeling and creates new, wrong associations for consumers who are not aware or have too little awareness about genetically modified organisms and labeling principles.

Key words: Feed, genetically modified organisms, GMO free

Piśmiennictwo

  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie i uchylająca dyrektywę Rady 90/220/EWG. OJ, 2001, L 106, 1–39.
  • ISAAA. 2018. Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops in 2018: Biotech Crops Continue to Address the Challenges of Increased Population and Climate Change. ISAAA Brief No. 54.
  • Rollin F., Kennedy J., Wills J.: Consumers and new food technologies. Trends Food Sci. Technol. 2011, 22, 99 - 111.
  • Rozporządzenie (WE) nr 1830/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. dotyczące możliwości śledzenia i etykietowania organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz możliwości śledzenia żywności i produktów paszowych wyprodukowanych z organizmów zmodyfikowanych genetycznie i zmieniające dyrektywę 2001/18/WE. OJ L 268, 18.10.2003, p. 24 – 28.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 619/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli paszy pod kątem występowania materiału genetycznie zmodyfikowanego, dla którego procedura wydawania zezwolenia jest w toku lub dla którego zezwolenie wygasło. OJ L 166, 25.6.2011, p. 9 – 15.
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy. OJ L 268//1 z 18.10.2003.
  • Schreiner J.A., Latacz-Lohmann U.: Farmers’ valuation of incentives to produce genetically modified organism-free milk: Insights from a discrete choice experiment in Germany. J. Dairy Sci. 2015, 98, 7498 – 7509.
  • Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów - Dz. U. poz. 1401 z 29.07.2019.
  • Ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (tekst jednolity). Dz. U. z 2017 r. poz.453, 1-23.
  • Venus T.J., Drabik D., Wesseler J.: The role of a German multi-stakeholder standard for livestock products derived from non-GMO feed. Food Policy, 78, 2018, 58–67.