twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2019

Grażyna Bielecka

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 47-52

Streszczenie. Oceniono wyniki badań biegłości (PT) laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru, organizowanych w 2019 r. w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych. Materiałem testowym do badań była mieszanka paszowa dla drobiu i pelety z traw. Precyzję badań oceniona na podstawie współczynnika Horwitza (HorRat, H) a wyniki badań precyzji były porównywalne do uzyskanych w latach poprzednich. Ocenę statystyczną wyników przeprowadzono zgodnie z wymaganiami normy ISO 15328.

Słowa kluczowe: pasze, badanie biegłości, podstawowe składniki pokarmowe, składniki mineralne, ocena statystyczna

The evaluation of proficiency testing results of supervision laboratories in the scope of basic nutrients and minerals in feedingstuffs in 2019

Grażyna Bielecka

National Research Institute of Animal Production, Department of Analytical Laboratories

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Summary. Results of proficiency testings (PT) organized in 2019 with participation of official feed control laboratories in the scope of basic nutrients and minerals were evaluated. Feed material (alfalfa meal pellets) and a poultry feed mixture were tested.  Generally, the precision of PT, evaluated on the basis of the Horwitz’ ratio, was similar to the precision obtained in the previous years. Some aspects of statistical evaluation of results according to the ISO 13528 standards were presented.

Key words: feed, proficiency testing, basic nutrients, minerals, statistic evaluation

Piśmiennictwo

  • EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
  • Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 11 z dnia 24.010.2019. Warszawa 2019.
  • Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
  • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  • Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2011. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
  • Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
  • Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2279 z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające załączniki II, IV, VI, VII i VIII do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (Dz. Urz. UE L 328/3 z 1 2.12.2017).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L95/3 z 7.04.2017). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009)
  • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010 r.