twitter

image1 image1 image1 image1

Komitet Techniczny Nr 40 ds. Pasz – aktualna działalność  normalizacyjna  i perspektywy

Waldemar Korol, Bożena Nogalska

Streszczenie.  Przedstawiono aktualną działalność normalizacyjną i perspektywy Komitetu Technicznego (KT) Nr 40 ds. Pasz, w tym stan prac nad wdrażaniem norm EN i EN-ISO jako norm PN w wersji oryginału i po przetłumaczeniu. Podano przykłady współpracy KT Nr 40 ds. Pasz z Komitetem Technicznym CEN/TC 327 – Pasze, między innymi poprzez aktywne uczestnictwo krajowych laboratoriów w badaniach międzylaboratoryjnych organizowanych przez CEN. Przedstawiono plan działania Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego CEN na najbliższe lata (2012-2016) w zakresie opracowania norm na badania składników pokarmowych pasz, dodatków paszowych, substancji niepożądanych i szkodliwych, przygotowany w porozumieniu z Komisją Europejską. Zamieszczono ogólną informację nt. nowych wymagań w zakresie funkcjonowania KT, w tym konieczność opracowania przez każdy KT planu działania w terminie do końca 2012 r.