twitter

image1 image1 image1 image1

Stan mikrobiologiczny materiałów i mieszanek paszowych

Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda

Zakład Higieny Pasz

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. Wśród zagrożeń mogących występować w paszach należy wymienić czynniki mikrobiologiczne, a wśród nich bakterie i grzyby. Ocena jakości mikrobiologicznej pasz, obok drobnoustrojów chorobotwórczych takich jak Salmonella spp., Clostridium botulinum, Clostridium perfringens czy Listeria monocytogenes, uwzględnia też grupy drobnoustrojów pełniące rolę tzw. wskaźników higienicznych, do których należą m.in. liczba bakterii i liczba grzybów. Celem badań przeprowadzonych w latach 2007 – 2010 była ocena jakości mikrobiologicznej pasz stosowanych w Polsce. Odsetek pasz zanieczyszczonych przez pałeczki z rodzaju Salmonella wynosił od 1 do 4,2%. Najczęściej stwierdzana liczba bakterii we wszystkich badanych próbkach wahała się od 104 do 106 jtk/g. Z kolei górna granica skażenia mikologicznego większości mieszanek paszowych wynosiła 105 jtk/g, a poziom zanieczyszczenia ziaren zbóż był o dwa rzędy wielkości wyższy.