twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena homogeniczności pasz na podstawie wyników PT w aspekcie nowych wymagań

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W latach 2005 – 2010 przeprowadzono badania homogeniczności mieszanek paszowych mające na celu potwierdzenie kompetencji laboratoriów ZHW w tym zakresie. Oceniano stopień wymieszania składników na podstawie analizy mikro- i makroelementów w pobieranych próbkach seryjnych. Masa próbki pierwotnej w tym okresie uległa zmniejszeniu z 250 g do 100 g. Wartość ta jest zgodna z masą próbki do badań według rozporządzenia 152/2009 i normą ISO/6498. W badaniach uczestniczyło łącznie 77 laboratoriów, średnio po 13 laboratoria w każdym PT. Wykorzystano łącznie 10 rodzajów mieszanek paszowych i 1 premiks, po 2 pasze na badanie. Corocznie, upoważnione laboratoria ZHW potwierdzały swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru. Potwierdzano także odpowiednią jednorodność ocenianych mieszanek, których miarą jest współczynnik zmienności CV. Uzyskane danedotyczące homogeniczności posłużyły do oceny nowych poziomów tolerancji technicznych dla dodatków paszowych zawartych w rozporządzeniu nr 939/2010.