twitter

image1 image1 image1 image1

Mikotoksyny w paszach - badania diagnostyczne i urzędowa kontrola

Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Olga Burek, Katarzyna Pietruszka, Jan Żmudzki

Zakład Farmakologii i Toksykologii

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy, Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie. W praktyce weterynaryjnej często zachodzi konieczność wykonywania badań diagnostycznych materiałów paszowych i pasz w kierunku obecności najbardziej toksycznych mikotoksyn tj.: aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyny A, deoksyniwalenolu, niwalenolu, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i fumonizyn B1, B2. (FB1, B2). W ZFT, w latach 2004-2010 analizowano 931 próbek pasz. W 96 próbkach (10,3%) stwierdzono mikotoksyny powyżej granicy wykrywalności stosowanych metod, z czego 24 próbki oceniono za niezgodne z tymczasowymi najwyższymi dopuszczalnymi stężeniami.

Niezależnie od badań diagnostycznych, w krajach Unii Europejskiej, prowadzone są badania mikotoksyn w ramach skoordynowanych programów urzędowych kontroli. W Polsce, w Krajowym Planie Urzędowej Kontroli Pasz, od 2004 roku, w Zakładach Higieny Weterynaryjnej bada się corocznie około 160 – 320 próbek pasz ukierunkowanych na wykrywanie w/w mikotoksyn. Dotychczas w żadnej próbce nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych limitów.