twitter

image1 image1 image1 image1

Kryteria kwalifikacji materiaów i dodatków paszowych

Waldemar Korol

Streszczenie.  W pracy przedstawiono kryteria kwalifikacji dwóch rodzajów pasz: materiałów paszowych i dodatków paszowych w celu ich rozróżnienia, zgodnie z zaleceniem Komisji nr 2011/25/UE. Aby dokonać kwalifikacji pasz do materiałów paszowych lub dodatków paszowych i ich rozróżnienia należy przeprowadzić analizę pod kątem następujących kryteriów: (i) metody produkcji i przetwarzania, (ii) bezpieczeństwa i (iii) sposobu użycia oraz funkcjonalności. Prezentowane nowe zalecenia będą pomocne do zrozumienia różnic pomiędzy dodatkami paszowymi a materiałami paszowymi i wypracowania jednoznacznego podejścia przez producentów pasz, jak również przez podmioty uprawnione do prowadzenia urzędowej kontroli pasz. Zagadnienie jest istotne, ponieważ producenci pasz, dodatków paszowych i inne podmioty, w tym jednostki naukowe wdrażające nowe produkty paszowe, często stają przed problemem właściwej kwalifikacji produktu jako materiału paszowego, który należy notyfikować, czy jako dodatku paszowego, który wymaga rejestracji. Podano przykłady, które mogą być pomocne do wypracowania jednoznacznego podejścia przy kwalifikacji pasz do grup materiałów paszowych lub dodatków paszowych.