twitter

image1 image1 image1 image1

Stosowanie i kontrola kokcydiostatyków w nowych uwarunkowaniach

Teresa Szprengier-Juszkiewicz

Streszczenie.  Skala zastosowania oraz zakwalifikowanie kokcydiostatyków do grupy dodatków paszowych powodują wiele problemów związanych z bezpieczeństwem ich stosowania. Na podstawie wieloletnich obserwacji, doświadczeń oraz przeprowadzonej przez EFSA analizy uznano, że pewien stopień zanieczyszczenia pasz jest niemożliwy do uniknięcia ze względów technologicznych i ekonomicznych. Z tego powodu  ustalono maksymalne limity (ML) zawartości kokcydiostatyków w paszach innych niż docelowe (dyrektywa 2009/8/EC).  Limity  nie powinny przekraczać 1-3% najwyższego stężenia w paszy przeznaczonej dla zwierząt docelowych. Wartości ML stanowią równocześnie kryteria analityczne dla laboratoryjnej kontroli zanieczyszczeń pasz kokcydiostatykami. Wiąże się to z koniecznością dostosowywania metod stosowanych do kontroli zawartości i zanieczyszczeń kokcydiostatykami pasz.