twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie składników odżywczych w paszach

Grażyna Bielecka, Waldemar Korol

Streszczenie.  W ramach realizacji zadań laboratorium referencyjnego Krajowe Laboratorium Pasz IZPIB organizuje od 2004 roku badania biegłości z udziałem laboratoriów upoważnionych do badań pasz w ramach urzędowego nadzoru. W 2010 roku przeprowadzono kolejne badania biegłości: w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w mieszance paszowej (PT Pasze 2010) oraz składników mineralnych w premiksie (PT Premiks 2010). Stwierdzono zadowalającą jakość pracy upoważnionych laboratoriów, porównywalną do standardów jakościowych w krajach UE, których laboratoria przodują w urzędowym badaniu pasz (VDLUFA – Niemcy). W roku 2010 wykonano łącznie  487 badań, w tym uzyskano 13 wyników niezadowalających (2,7%). Uwzględniając tylko te badania i matryce, które były przedmiotem urzędowej kontroli pasz w roku 2010, wyniki niezadowalające stanowiły 0,5% (3 wyniki). Oceny wyników badań dokonywano na podstawie wskaźnika z (|z|  2) a precyzję PT określano na podstawie wskaźnika Horwitza H (Horrat), którego zadowalający zakres mieści się w przedziale 0,5 < H < 2. Wyniki badań wykorzystano do oszacowania niepewności. Oszacowane wartości niepewności były zbliżone do niepewności stosowanych przez niemieckie i węgierskie laboratoria wykonujące badania w ramach urzędowego nadzoru.