twitter

image1 image1 image1 image1

Optymalizacja oznaczania tylozyny w paszach leczniczych techniką HPLC

Wojciech Pietroń, Wojciech Cybulski, Katarzyna Kos, Dorota Krasucka, Agata Mitura, Ewa Łysiak

Streszczenie.  Tylozyna jest antybiotykiem stosowanym wyłącznie w weterynarii, wykorzystywana w leczeniu infekcji u wielu gatunków zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Do 1998 roku tylozyna stosowana była w paszach jako stymulator wzrostu dla zwierząt na terenie UE, a obecnie może być podawana w postaci pasz leczniczych.

Celem pracy była optymalizacja metody ekstrakcji tylozyny z pasz leczniczych i jej chromatograficznego oznaczania z wykorzystaniem detekcji w ultrafiolecie. Jednym z głównych problemów, który udało się rozwiązać było właściwe oczyszczenie ekstraktu oraz dobór reprezentatywnej odważki próbki. Zoptymalizowano także parametry ekstrakcji, które umożliwiają uzyskanie stabilnych i powtarzalnych wyników.

Metoda polegała na ekstrakcji tylozyny A z paszy przy użyciu roztworu metanolu w buforze fosforanowym, odtłuszczeniu próbek, oczyszczaniu techniką SPE z wykorzystaniem kolumienek SPE, odparowaniu i rozpuszczeniu ekstraktu w buforze. Próbki analizowano na kolumnie chromatograficznej C18 150 x 4,6 mm, 5 µm przy przepływie 1 ml/min. Najlepszy rozdział uzyskano stosując fazę ruchomą zawierającą bufor o pH=2,5 oparty o trietyloaminę, metanol i acetonitryl.

Opracowana metoda umożliwia oznaczenie tylozyny A w zakresie 5 – 1000 mg/kg, z precyzją pośrednią nieprzekraczającego 6,6% (wyniki dla poziomu 10 mg/kg). Z uwagi na stosunkowo krótki czas przygotowania próbek do analizy, metoda może służyć do monitorowania homogeniczności i stabilności tylozyny w paszach leczniczych jako parametrów warunkujących skuteczność terapii.