twitter

image1 image1 image1 image1

Rola i zadania Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym

Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marzena Chacińska*

Streszczenie.  Komisja Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO jest najważniejszą organizacją międzynarodową zajmującą się bezpieczeństwem żywności, zdrowiem konsumentów i zapewnieniem uczciwych praktyk w handlu żywnością. Normy kodeksowe, wytyczne, zalecenia i inne dokumenty tworzone są przez Komisję Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO, jej 10 Komitetów Ogólnych, 7 Komitetów Branżowych, 6 Regionalnych Komitetów Koordynacyjnych i Grupy Zadaniowe Ad Hoc o bardzo szerokim spektrum działania. Ważnym obszarem dla działań w tym zakresie stają się pasze, szczególnie w zakresie zastosowania metodologii oceny ryzyka w różnych typach zagrożeń związanych z żywieniem zwierząt; stworzenia priorytetowej listy zagrożeń w żywieniu zwierząt oraz stworzenia kryteriów dla identyfikacji i powiadamiania o stanach zagrożenia w sektorze żywienia zwierząt. Od dnia 1 maja 2004 roku Polska bierze czynny udział w procesie konsultacji i ustalania stanowisk w ramach Grupy Roboczej Rady UE ds. Codex Alimentarius. Punkt Kontaktowy KKŻ FAO/WHO uczestniczy w pracach grupy roboczej oraz w miarę możliwości i zgodnie z zakresem przypisanych kompetencji uczestniczy bezpośrednio w jej spotkaniach.