twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych

Waldemar Korol, Jolanta Rubaj,  Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński

Streszczenie.  Celem pracy była ocena dopuszczalnych tolerancji dla deklarowanych przez producenta paszy zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych w świetle nowych wymagań rozporządzenia Komisji (UE) nr 939/2010, zmieniającego załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009.   Zgodnie z rozporządzeniem Komisji w przypadku składników pokarmowych dopuszczalna tolerancja zawiera dwie składowe: tolerancję techniczną i tolerancję analityczną. Przyjęto, że miernikiem tolerancji technicznej jest niejednorodność produktu, natomiast miernikiem tolerancji analitycznej jest niepewność metody. Niepewności metod badania pasz określono na podstawie wyników badań biegłości przeprowadzonych w latach 2004-2010 przez Instytut Zootechniki-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz (KLP), w odniesieniu do podstawowych składników odżywczych i składników mineralnych. Niejednorodność produktów paszowych oceniono na podstawie wyników badań biegłości w zakresie oceny homogeniczności i na podstawie badań własnych przeprowadzonych w minionych latach. Przyjęto model matematyczny do obliczania dopuszczalnych tolerancji, w którym zastosowano prawo propagacji błędów Gaussa.  Na podstawie uzyskanych wyników badań określono możliwości spełnienia nowych wymagań podanych w rozporządzeniu 939/10 przez krajowych producentów pasz i laboratoria oceniające jakość pasz w ramach badań urzędowych.  Obliczone dozwolone tolerancje dla podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych (makroelementy) i energii w zasadzie mieściły się w granicach określonych w rozporządzeniu (UE) nr 939/2010, z wyjątkiem wysokich zawartości składników mineralnych w paszach. W przypadku dodatków paszowych mineralnych (miedź, cynk), wyniki badań homogeniczności jako miary tolerancji technicznej uzyskane w kilkuletnich badaniach biegłości (2006-2010) mieściły się w granicach dopuszczalnych odchyleń.