twitter

image1 image1 image1 image1

Znakowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego przy użyciu markera GTH - wyniki badań z lat 2008-2011

Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek

Obowiązek znakowania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kategorii 1 i 2 przy użyciu GTH wszedłw życie 1 lipca 2008 r. na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Nr 1432/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. Rozporządzenie to nowelizowało obowiązujące wówczas Rozporządzenie 1774/2002. Obecnie szczegółowe zasady klasyfikowania i znakowania ubocznych niejadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego określa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. oraz Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. W świetle obowiązujących przepisów produkty przetworzone powinny byćoznakowane trwale za pomocątriheptanianu glicerolu w taki sposób, aby GTH było dodawane w trakcie procesu termicznej obróbki po osiągnięciu temperatury co najmniej 80 C. Na podstawie badańokreślono, że zawartośćtriheptanianu glicerolu (GTH) powinna byćwyrażona w odniesieniu do masy tłuszczu (w mg GTH/ kg tłuszczu), a minimalny poziom jaki należy osiągnąćw produktach przetworzonych to 250 mg GTH/ kg tłuszczu.

Metoda badania zawartości GTH oparta jest o technikęchromatografii gazowej z detekcjąpłomieniowo – jonizacyjną. Całośćanalizy składa sięz następujących etapów:

–   przygotowanie próbki – przesianie przez sito próbek mączki lub polepszacza glebowego, rozpuszczenie próbek tłuszczowych,

–   ekstrakcja – dotyczy próbek mączek i polepszaczy – wydzielenie frakcji tłuszczowej przy użyciu eteru naftowego,

–   oczyszczanie – zastosowanie kolumienek SPE z odpowiednim sorbentem,

–   analiza chromatograficzna – wykreślenie krzywej kalibracyjnej i ilościowe oznaczenie markera w próbce.

 

Badania próbek przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego w kierunku zawartości markera GTH prowadzone sąw Zakładzie Higieny Pasz od 2008 roku. Materiałdo badaństanowiąmączki mięsno – kostne kategorii 1 i 2, tłuszcz utylizacyjny kategorii 1 i 2 oraz polepszacze gleby. Próby trafiające do Zakładu pochodziły z Kontroli Urzędowej, monitoringu w ramach Programu Wieloletniego oraz od zleceniodawców prywatnych. Łącznie w latach 2008 – 2011 przebadano 383 próbki.

W tabeli 1. przedstawiono liczbęprzebadanych próbek z uwzględnieniem rodzaju badanego materiału.

 

Mączka mięsno - kostna

Tłuszcz utylizacyjny

Polepszacz gleby

Ogółem

2008

8

3

1

12

2009

56

7

6

69

2010

119

49

10

178

2011

66

46

12

124

Ogółem

249

105

29

383

 

W tabeli 2. przedstawiono liczbępróbek niezgodnych z uwzględnieniem rodzaju badanego materiału oraz ich procent względem ogółu.

 

 

Mączka mięsno - kostna

Tłuszcz utylizacyjny

Polepszacz gleby

Ogółem

liczba próbek

niezgodnych

%

liczba próbek

niezgodnych

%

liczba próbek

niezgodnych

%

liczba próbek

niezgodnych

%

2008

5

41,67

2

16,67

1

8,33

8

66,67

2009

14

20,29

3

4,35

0

0

17

24,64

2010

30

16,85

13

7,3

0

0

43

24,15

2011

8

6,45

3

2,42

3

2,42

14

11,29

Ogółem

57

14,88

21

5,48

4

1,04

82

21,40

 

 

Z analizy przedstawionych w tabelach danych wynika, iżmimo faktu rosnącej liczby badanych próbek, procent próbek niespełniających wymagańsystematycznie ulega obniżeniu. Fakt ten może byćspowodowany udoskonaleniem procesu znakowania przetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego.