twitter

image1 image1 image1 image1

Poziomy dioksyn, furanów i dioksynopodobnych PCB w materiałach paszowych badanych w 2011 roku

Joanna Cebulska, Magdalena Gembal, Paweł Małagocki, Beata Furga, Szczepan Mikołajczyk, Sebastian Maszewski, Łukasz Góraj, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska

Streszczenie.  Dioksyny to ogólna nazwa grupy kilkudziesięciu  organicznych związków chemicznych wykazujących taki sam mechanizm oddziaływania biologicznego (aktywacja receptora Ah). Persystencja dioksyn oraz zdolność do kumulowania się w tkankach zwierząt wymuszają stałą kontrolę jakości paszy podawanej zwierzętom. Kontynuując programy urzędowej kontroli pasz badano dioksyny i związki pokrewne w materiałach paszowych pobranych do badań w roku 2011. Analizy wykonywano dwoma komplementarnymi metodami: biologiczną metodą przesiewową oraz chemiczną metodą potwierdzającą. Podobnie jak w poprzednich latach w badanych próbkach odnotowano niskie stężenia dla sumy PCDD i PCDF oraz dla sumy PCDD, PCDF i dl-PCB. Przekroczenia odnotowano
w 5 próbkach mączek rybnych oraz w 3 mieszankach paszowych. Badania kontrolne muszą być kontynuowane, aby zapewnić bezpieczną żywność, skoro drogą poprzez zwierzęta służące do produkcji żywności przechodzi ponad 80% dioksyn.