twitter

image1 image1 image1 image1

Badania biegłości – potwierdzenie kompetencji do prowadzenia badań zawartości pierwiastków toksycznych w paszach

Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik

Streszczenie.  W ramach urzędowych badań kontrolnych pasz prowadzonych w Polsce analizowane są pierwiastki toksyczne tj. ołów, kadm, rtęć i arsen w paszach i materiałach paszowych. Każdego roku w kierunku  zawartości wymienionych  pierwiastków badanych jest około 160 próbek pasz. Zakłady Higieny Weterynaryjnej (ZHW) biorące udział w programie kontroli pozostałości chemicznych w żywności i paszach uzyskały formalne potwierdzenie swoich kompetencji do wykonywania określonych badań poprzez akredytację w Polskim Centrum Akredytacji (PN-EN ISO/IEC 17025). Wiarygodność uzyskanych wyników badań w tych laboratoriach jest zapewniona również poprzez wdrożenie i realizowanie programów sterowania jakością badań poprzez analizę próbek kontrolnych a także regularny udział w porównaniach międzylaboratoryjnych. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami powołane zostało Krajowe Laboratorium Referencyjne dla pasz oraz Laboratorium Referencyjne Unii Europejskiej (EURL) ds. metali ciężkich w paszach i żywności, które obecnie mieści się w Geel-Belgia.

Krajowe Laboratorium Referencyjne ZFT, mieszczące się w PIWet-PIB w Puławach, jest organizatorem badań skierowanych do laboratoriów ZHW biorących udział w programie kontroli zawartości pierwiastków toksycznych w paszach. W roku 2011 wszystkie laboratoria uczestniczące w badaniach otrzymały dobre wyniki (wartości z-score w zakresie ± 2). Tylko systematyczny udział w badaniach biegłości daje podstawę do oceny kompetencji laboratorium i dopuszczenia do urzędowych badań kontrolnych. Organizowane cyklicznie przez Krajowe Laboratorium Referencyjne PIWet-PIB w Puławach badania międzylaboratoryjne są ważnym elementem programu kontroli jakości.