twitter

image1 image1 image1 image1

Oznaczanie zawartości mikotoksyn w paszy – parametry walidacyjne

Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Olga Burek, Katarzyna Pietruszka, Jan Żmudzki

Streszczenie.  Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pasz i żywności wymaga wykonywania badań diagnostycznych i urzędowych kontroli w kierunku obecności najbardziej toksycznych mikotoksyn tj.: aflatoksyn B1, B2, G1, G2, ochratoksyny A, deoksyniwalenolu, toksyn T-2 i HT-2, zearalenonu i fumonizyn B1, B2. W artykule opisano pokrótce metody oznaczania ww. toksyn pleśniowych oraz kryteria i wyniki przeprowadzonych walidacji, których wykonanie jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia procedur badawczych do stosowania.