twitter

image1 image1 image1 image1

Problem zanieczyszczeń mikologicznych surowców i pasz w świetle aktualnych badań

 Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski

Streszczenie.   Celem przeprowadzonych badań monitoringowych była ocena mikologiczna surowców i pasz, stosowanych w żywieniu zwierząt w latach 2009-2011. Badano ziarno zbóż (111), ziarno kukurydzy (55), mieszanki paszowe (122) oraz kiszonki (97) – łącznie 385 prób. Oznaczenie ogólnej liczby grzybów wykonano według PN ISO 7954 z modyfikacją własną (posiew powierzchniowy w trzykrotnym powtórzeniu). Do identyfikacji rodzajowej pleśni zastosowano podłoża różnicujące. Stopień zanieczyszczenia badanych prób był zróżnicowany i zależny od rodzaju pleśni, roku badań, jak też od badanej paszy. W 3 latach objętych badaniem średnia liczba grzybów nie przekroczyła dopuszczalnego limitu zanieczyszczeń  (105 jtk/g). Ustalono jednak, że w przypadku ziarna kukurydzy i kiszonek w dużej liczbie prób dotychczasowa norma skażenia pleśniami została przekroczona. Wykryte poziomy kolonii i rodzaje grzybów potwierdzają także, że dominują w surowcach i paszach pleśnie o potencjale toksynotwórczym, dlatego istnieje dalsza potrzeba monitoringu skażeń w ramach działań prewencyjnych.