twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena ryzyka oraz potrzeba rozszerzenia zakresu urzędowej kontroli o złożone i nieautoryzowane produkty  z genetycznie modyfikowanych odmian

Aleksandra Fijałkowska, Bożena Skoblińska, Jan Markowski

Streszczenie.  Złożone genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) to odmiany roślin, w których cechy są „łączone” lub „nagromadzane” (stacked) w wyniku konwencjonalnej hodowli lub w wyniku inżynierii genetycznej. Nieautoryzowany genetycznie modyfikowany (GM) materiał paszowy jest to materiał, który jest autoryzowany i wprowadzony do obrotu w krajach trzecich oraz który jest w procesie autoryzacji w Unii Europejskiej (UE) lub którego autoryzacja w krajach UE wygasła. Dla każdego GMO  celowo wprowadzonego do środowiska, powinna zostać przeprowadzona ocena ryzyka zawierająca informacje na temat jego wpływu na środowisko (2001/18/EC, 2002/623/EC) oraz żywność i/lub pasze (No 1829/2003, Codex Alimentarius, 2009). Szacowanie ryzyka złożonych GMO może się opierać na ocenie przeprowadzonej dla pojedynczych modyfikacji, które uzyskały pozytywną opinię dotyczącą bezpieczeństwa biologicznego pod warunkiem, że wszystkie oceniane zastosowania złożonych GMO pokrywają się z zastosowaniami ocenianych linii rodzicielskich.

Urzędowa kontrola pasz pod kątem GMO opiera się na technice Real-time PCR. Ilościowe oznaczenie polega na porównaniu ilości DNA genetycznie modyfikowanych organizmów do całkowitej ilości DNA badanej rośliny. W przypadku badania złożonych GMO, zawierających więcej niż jedną cechę, poszczególne modyfikacje oznaczane są niezależnie. 

W oparciu o dane statystyczne państw członkowskich UE istnieje potrzeba rozszerzenia zakresu urzędowej kontroli pasz w Polsce o złożone i nieautoryzowane odmiany GM.  Ze względu na złożoność problemu identyfikacji odmian nieautoryzowanych oraz złożonych GMO, powinien powstać ogólny plan, który będzie określał zakres badań laboratoriów pełniących urzędową kontrolę pasz.