twitter

image1 image1 image1 image1

Praktyczne szacowanie niepewności pomiaru składników pasz i substancji niepożądanych na podstawie wyników krajowych badań porównawczych

Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj

Streszczenie.  Na podstawie odchyleń standardowych SD przeprowadzonych badań porównawczych tj. badań biegłości PT i porównań międzylaboratoryjnych ILC obliczono niepewność rozszerzoną (U = 2 x SD) pomiaru podstawowych składników pokarmowych, skrobi, cukrów, makroelementów i mikroelementów, witamin A, E, B1, B2, D3, tryptofanu, etoksyquinu, fluoru, gossypolu i azotynów. Oszacowane wartości niepewności rozszerzonych były zbliżone do niepewności pomiaru stosowanych przez niemieckie i węgierskie laboratoria wykonujące badania w ramach urzędowego nadzoru. Proponowany sposób szacowania niepewności może być zastosowany do oceny dopuszczalnych poziomów substancji niepożądanych i szkodliwych a także do oceny zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych. Możliwe są dwa sposoby wykorzystania wyników: przyjęcie jednolitych wartości niepewności rozszerzonych dla sprawdzonych w PT lub ILC analiz i matryc przez wszystkie uczestniczące laboratoria ZHW i laboratorium referencyjne (jednolity system) lub przyjęcie proponowanych wartości niepewności pomiaru przez te laboratoria, które nie przeprowadziły pełnej walidacji i nie oszacowały niepewności pomiaru w laboratorium stosując na przykład podejście modelowe.