twitter

image1 image1 image1 image1

Ocena stabilności wybranych witamin w premiksach handlowych

Joanna Maćkowiak, Adam Voelkel, Sergiusz Maćkowiak

Streszczenie.  Analizowano stabilność witamin A i E w 8 wyrobach handlowych – premiksach - podczas magazynowania w niekontrolowanych warunkach (od -10oC do + 10oC, przy wilgotności maksymalnej do 70%) w czasie 3 miesięcy. Okres prowadzenia pomiarów wynikał z deklaracji trwałości zawartości witamin podanej przez producenta. Badano wpływ dodatku mikroelementów (Cu i Mg), otrębów pszennych, chlorku choliny i tlenku magnezu. Zawartość badanych witamin oznaczono po 1, 2 i 3 miesiącach. Analizie poddane zostały także zmiany wilgotności wybranych surowców oraz badanych wyrobów. Do oznaczenia zawartości witamin zastosowano HPLC, natomiast zawartość metali wyznaczono za pomocą AAS. W okresie 3 miesięcy odnotowano straty witaminy A w przedziale 90-96% początkowej jej zawartości poza wyrobem p5 – spadek do 86%. Natomiast w wyrobach p5, p6 i p8, zawierających w składzie odpowiednio otręby pszenne, chlorek choliny i tlenek magnezu, stężenie witaminy E uległo obniżeniu do 88% jej początkowej zawartości. Wyniki badań poddano ocenie statystycznej. Analiza czynników głównych (PCA) nie pozwoliła na jednoznaczne wskazanie czynników mających istotny wpływ na straty witamin w czasie. Z tzw. wykresu osypiska wynika, że badana stabilność witamin powinna dać się opisać przy pomocy 5 parametrów (ponad 90% wariancji). Natomiast diagram drzewa wyznaczający odległość euklidesową pomiędzy zmiennymi wskazał na konieczność analizowania prawie wszystkich zmiennych. Analiza GML potwierdziła tendencję do strat zawartości witaminy E pod wpływem tlenku magnezu dla p<0,1 przy uwzględnieniu poprawki Huynh-Feldt.