twitter

image1 image1 image1 image1

Zmodyfikowana instrukcja badania niejednorodności pasz w badaniach biegłości

Sławomir Walczyński

Streszczenie. Przedstawiono wyniki badania homogeniczności produktów paszowych wykonanych w czasie realizacji badań biegłości laboratoriów w 2012 r. w zakresie oceny stopnia wymieszania na podstawie mikro- i makroelementów. Corocznie, upoważnione laboratoria ZHW potwierdzają swoje kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru. Obliczenia wykonano na podstawie instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii oceny homogeniczności mieszanek paszowych z 2005 r. oraz według założeń opracowanej nowej instrukcji. W porównaniu do poprzedniej wersji  wprowadzono termin niejednorodności mieszanki, który dokładniej odzwierciedla prowadzony tok postępowania i obliczeń. Zwiększono liczbę pobieranych próbek pierwotnych w próbce seryjnej do 6 sztuk, przy jednoczesnym zmniejszeniu ich masy do 100 g. Uwzględniono w obliczeniach składową zmienności metody (powtarzalność), o którą pomniejszono wyliczany z zawartości składnika kluczowego w próbkach pierwotnych całkowity współczynnik zmienności (wzór nr 1). Rozszerzono zakres możliwych badań do wykonania, oprócz oznaczania chlorków, wapnia i węglanów także cynku i miedzi. Uaktualniono ponadto dane nt. przepisów prawnych, które uległy zmianom od 2005 r., daty opracowania poprzedniej instrukcji.