twitter

image1 image1 image1 image1

Dodatki paszowe produkowane z wykorzystaniem GMO – zasady rejestracji i stosowania

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

Zakład Higieny Pasz Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy

Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy

Streszczenie.  Dodatki paszowe, takie jak biomasa drobnoustrojów, enzymy, witaminy, aminokwasy, są bardzo często produkowane z wykorzystaniem organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Zastosowanie technik inżynierii genetycznej budzi wątpliwości i nieporozumienia, szczególnie w społeczeństwach bogatych, dla których sposób produkcji ma znaczenie. Z drugiej strony obserwuje się natomiast wzrastającą produkcję rolną, która opiera się na zdobyczach biotechnologii. Z danych za rok 2012 wynika, że rośliny genetycznie zmodyfikowane uprawiano na obszarze 170,3 mln ha, przez rekordowo wysoką liczbę rolników (17,3 mln gospodarstw) z 28 krajów. Wprowadzanie na terytorium Unii Europejskiej paszy genetycznie zmodyfikowanej podlega obowiązkowi zastosowania się do przepisów prawa w tym zakresie. W przypadku dodatków paszowych kryterium decydującym jest ustalenie, czy wprowadzany towar uzyskany z GMO lub przy współudziale GMO zawiera pozostałości organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Większość dodatków paszowych zawartych w rejestrze dodatków paszowych UE, takich jak enzymy, aminokwasy, czy witaminy, a produkowanych z wykorzystaniem GMO, nie podlega przepisom rozporządzenia 1829/2003 w odniesieniu do pasz genetycznie zmodyfikowanych. Wprowadzanie po raz pierwszy na rynek Unii dodatku paszowego wyprodukowanego z zastosowaniem GMO powinno być poprzedzone sprawdzeniem aktualnych wymagań prawnych i zaleceń w kwestii stosowania i wprowadzania na rynek produktów genetycznie zmodyfikowanych.

 

Feed additives manufactured with the use of GMO principles of registration  and use

Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek

National Veterinary Research Institute-State Research Institute, Department of Hygiene of Animal Feedingstuffs,

Al. Partyzantów 57, 24-100 Pulawy

Summary. Feed additives as biomass of microorganisms, enzymes, vitamins, amino acids are often produced using genetically modified organisms (GMOs). The use of genetic engineering techniques is full of doubt sand confusions, especially in affluent societies for which the way of production is important. On the other hand, it is observed that agricultural production based on the achievements of biotechnology is still increasing. The data for 2012 shows that genetically modified plants grown on the area of 170.3million hectares, by a record number of farmers (17.3 million households) from 28 countries. Entry into the European Union of genetically modified feed is subject to compliance with the provisions of GMOs law. For feed additives decisive criterion is whether the feed additive obtained from GMO or with the help of GMOs still contain residues of genetically modified organisms. Most of the additives listed in the EU register of feed additives such as enzymes, amino acids, and vitamins, produced using GMOs, are not subject to the provisions of Regulation1829/2003 in relation to genetically modified feed. First entering on the EU market of the feed additive produced from GMOs should be preceded by checking current legal requirement sand recommendations on the use and marketing of genetically modified products.