twitter

image1 image1 image1 image1

Wyniki badań monitoringowych genetycznie zmodyfikowanych organizmów – modyfikacje autoryzowane i nieautoryzowane

Marta Twardowska, Jan Markowski

Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Pracownia w Szczecinie

Streszczenie. Rozporządzenie (WE) nr 179/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady nakłada na państwa członkowskie UE konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i higieny produktu żywnościowego począwszy od etapu produkcji pasz aż do etapu finalnej dystrybucji. Zapewnienie sanitarnego bezpieczeństwa pasz jest realizowane poprzez monitoring pasz. W ramach monitoringu pasz prowadzona jest kontrola zawartości genetycznie zmodyfikowanych organizmów w paszach metodą PCR. Metoda pozwala na wykrycie i określenie modyfikacji GMO, a także na oznaczenie procentowej zawartości modyfikacji. Celem monitoringu GMO w paszach  jest potwierdzenie zgodności składu paszy  z deklaracją producenta oraz sprawdzenie czy GMO obecne w paszy jest modyfikacją autoryzowaną przez EFSA w Unii Europejskiej.

W Pracowni w Szczecinie monitoring GMO prowadzony jest od roku 2004. W tym okresie badano śruty sojowe, ziarno i śruty kukurydziane, rzepak w postaci nasion, śruty oraz makuchu, a także pszenicę, żyto, jęczmień. Wyniki badań monitoringowych z lat 2004-2010 wskazują, że na rynku polskim występuje głównie soja GMO modyfikacja RR (ok.90%), autoryzowana w UE. W ziarnie kukurydzy stwierdzono obecność nieautoryzowanej modyfikacji Bt10. W 12% badanych materiałów rzepaku stwierdzono technologiczne zanieczyszczenie modyfikacją T45.