twitter

W NUMERZE 1/2011

 1. Aktualne zagadnienia związane z urzędową kontrolą bezpieczeństwa pasz i żywności pochodzenia zwierzęcego z uwzględnieniem badań laboratoryjnych. T. Wijaszka, K. Kwiatek
 2. Analiza zagrożeń i analiza ryzyka w systemie zapewnienia bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem pasz i żywienia zwierząt. K. Kwiatek, Z. Osiński
 3. Dioksyny – powracający problem. J. Piskorska-Pliszczyńska
 4. Rodzaje i stężenia kongenerów dioksyn, furanów i dl-PCB w krajowych materiałach paszowych. J. Piskorska-Pliszczyńska, S. Maszewski, S. Mikołajczyk, M. Warenik-Bany M., Ł. Góraj
 5. Mikotoksyny w paszach - badania diagnostyczne i urzędowa kontrola. H. Wiśniewska-Dmytrow, O. Burek, K. Pietruszka, J. Żmudzki
 6. Międzylaboratoryjne badania biegłości w zakresie oznaczania mikotoksyn w paszach, 2006 – 2010. H. Wiśniewska - Dmytrow, O. Burek, K. Pietruszka, J. Żmudzki
 7. Ocena wybranych materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań monitoringowych. W. Korol, G. Bielecka, J. Rubaj
 8. Pasze lecznicze a efektywność antybiotykoterapii. Andrzej Posyniak
 9. Kontrola stosowania anabolików w żywieniu zwierząt. Barbara Woźniak
 10. Nowe regulacje prawne w Unii Europejskiej i w Polsce dotyczące organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek
 11. Pierwiastki toksyczne w paszach – zapewnienie jakości badań. Józef Szkoda, Agnieszka Nawrocka, Mirosława Kmiecik, Jan Żmudzki
 12. Stan mikrobiologiczny materiałów i mieszanek paszowych. Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Krzysztof Kwiatek, Tomasz Grenda
 13. Znakowanie uboczne produktów pochodzenia zwierzęcego za pomocą markera-triheptanianu glicerolu. Ewelina Kowalczyk, Aleksandra Grelik, Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek
 14. Ocena homogeniczności pasz na podstawie wyników PT w aspekcie nowych wymagań. Sławomir Walczyński
 15. Badanie wpływu Alfasorbu na toksykologiczne parametry w warunkach doświadczalnej toksykozy T-2 u szczurów. Oksana Brezwin

W NUMERZE 2/2011

 1. Kryteria kwalifikacji materiałów i dodatków paszowych. Waldemar Korol
 2. Stosowanie i kontrola kokcydiostatyków w nowych uwarunkowaniach. Teresa Szprengier-Juszkiewicz
 3. Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie składników odżywczych w paszach. Grażyna Bielecka, Waldemar Korol
 4. Ocena i wykorzystanie wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych. Jolanta Rubaj, Waldemar Korol
 5. Niepewność wyników oznaczania zawartości glukozynolanów w paszach. R. Gąsior, K. Ślusarczyk, M. Szczypuła
 6. Optymalizacja oznaczania tylozyny w paszach leczniczych techniką HPLC. Wojciech Pietroń, Wojciech Cybulski, Katarzyna Kos, Dorota Krasucka, Agata Mitura, Ewa Łysiak
 7. Stosowanie i kontrola przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu zwierząt gospodarskich. Anna Weiner, Agata Gołębiowska, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek
 8. Oznaczanie beta-agonistów w paszach. Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak, Jan Żmudzki.
 9. Rola i zadania Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa w łańcuchu żywnościowym. Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński, Marzena Chacińska
 10. Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych. Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński.
 11. Zastosowanie tetracyklin w produkcji pasz leczniczych. Ewelina Patyra, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 12. Wykrywanie bacytracyny w paszach techniką chromatografii cieczowej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS). Tomasz Błądek, Andrzej Posyniak
 13. Wykrywanie olaquindoksu i karbadoksu w paszach techniką chromatografii cieczowej z detektorem UV. Małgorzata Gbylik, Anna Gajda, Tomasz Śniegocki, Andrzej Posyniak
 14. Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych – aktualne uwarunkowania. Sławomir Walczyński.
 15. Iodine in animal nutrition with implication to the human. Friedrich Schöne
 16. Influence of bentonite on trace element absorption. Andrzej Grosicki

W NUMERZE 3/2011

 1. Popularyzacja bioróżnorodności poprzez organizację Wystawy Ras Rodzimych  Paweł Radomski, Agnieszka Chełmińska, Piotr Moskała
 2. Pasze lecznicze – historia, wytwarzanie, zastosowanie  Ewelina Patyra, Ewelina Kowalczyk, Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 3. Unijny kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności Waldemar Korol
 4. Zapewnienie bezpieczeństwa mikrobiologicznego mieszanek paszowych w zakresie Salmonella Krzysztof Kwiatek, Elżbieta Kukier, Zbigniew Osiński
 5. Dodatki paszowe spełniające wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego  Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka
 6. Rozdrabnianie jako ważny etap w produkcji pasz przemysłowych Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak, Stanisław Piotr Kwiatkowski
 7. System kontroli produktów GMO w paszach na Ukrainie  Igor Kocjumbas, Taras Lewicki
 8. Konferencja pt. Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: wytwarzanie, kontrola jakości i zastosowanie Marina Struzik, Waldemar Korol
 9. Przetwarzanie ziarna kukurydzy na cele paszowe Kazimierz Zawiślak, Józef Grochowicz

W NUMERZE 4/2011

 1. Dobra praktyka wytwarzania pasz w gospodarstwie Waldemar Korol
 2. Realizacja zadań laboratorium referencyjnego  Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka, Sławomir Walczyński, Jan Markowski
 3. Mikrobiologiczna metoda oznaczania soli sodowej salinomycyny w paszach i premiksach Igor J. Kocjumbas, Wiktor  Muzyka, O. Kalinina
 4. Jak zwiększyć wydajność krów? Aleksandra Tkaczuk
 5. Stosowanie pasz leczniczych w żywieniu zwierząt gospodarskich Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
 6. Wybrane aspekty prawne rejestracji i stosowania dodatków paszowych w żywieniu zwierząt  Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński
 7. Komitet Techniczny nr 40 ds. Pasz – aktualna działalność normalizacyjna i perspektywy Waldemar Korol, Bożena Nogalska
 8. Zmiany wskaźników biochemicznych krwi kur w warunkach toksykozy T-2  Oksana Brezwin
 9. Próbki laboratoryjne – pobieranie i przygotowanie Sławomir Walczyński