twitter

W NUMERZE 1/2013

 1. Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GMO w żywieniu zwierząt w Polsce - Demand for animal feeds protein and prohibition on the use of GMO protein in animal nutrition in Poland - Franciszek Brzóska
 2. Wybrane aspekty rejestracji, produkcji i obrotu dodatków paszowych - Selected Aspects of Registration, Manufacturing and Circulation of Feed Additives in Poland and EU - Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak
 3. Wielopokoleniowe skutki stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt - Multi-generation effects of using GMO feeds in animal nutrition - Beata Szymczyk, Witold Szczurek, Sylwester Świątkiewicz
 4. Wykorzystanie wyników PT/ILC - na potrzeby urzędowej kontroli pasz - Using PT/ILC results for the needs of official feed control - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj
 5. Dioksyny w paszach i ich wpływ  na toksyczność żywności - Dioxins in feedingstuffs and their effect on food toxicity - Piskorska-Pliszczyńska Jadwiga
 6. Aktualne zagadnienia kontroli przetworzonego białka zwierzęcego w łańcuchu paszowym i żywieniu - Current problems of controlling processed animal protein in feed chain and animal nutrition  - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof. Kwiatek
 7. Pozostałości środków ochrony roślin   w paszach - Pesticide residues in animal feeds - Bogusław Gnusowski, Anna Nowacka
 8. Aktualne skażenia mikologiczne i mikotoksykologiczne surowców i pasz - Current mycologic and mycotoxin contamination of raw materials and animal feeds - Jan Grajewski, Magdalena Twarużek, Natalia Grajewska-Wanat
 9. Nowe biologiczne dodatki paszowe z mikroelementami wytwarzane metodą biosorpcji w badaniach zootechnicznych na kurach nioskach i tucznikach - New biological feed additives with microelements manufactured with the method of biosorption in zootechnical experiments on laying hens and swine  - Zuzanna Witkowska, Katarzyna Chojnacka
 10. Porównywanie metod oznaczania białka w wybranych surowcach i paszach - Comparison of methods for protein determination in animal feeds  - Joanna Maćkowiak, Krzysztof Koliński
 11. Wpływ niskich dawek substancji niepożądanych w materiałach i dodatkach paszowych na zdrowie zwierząt - The effect of low levels of undesired substances in raw materials and feed additives on animal health - Maciej Gajęcki, Magdalena Gajęcka
 12. Katalog materiałów paszowych – kierunek zmian - Catalogue of feed materials - directions for changes  - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj
 13. Aktualne zagadnienia z zakresu stosowania kokcydiostatyków  jako dodatków paszowych - Current problems in using coccidiostats as feed additives - Teresa Szprengier-Juszkiewicz
 14. Probiotyki w żywieniu zwierząt na podstawie najnowszych badań – ocena skuteczności, korzyści i oczekiwania - Probiotics in animal nutrition in the light of the latest studies - assessing their efficiency, benefits and expectations - Zbigniew Osiński, Anna Szczotka-Bochniarz, Krzysztof Kwiatek
 15. Kobalt i molibden w mieszankach paszowych - Cobalt and molybdenum content in feed mixtures - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka
 16. Dodatki paszowe produkowane z wykorzystaniem GMO –  zasady rejestracji i stosowania - Feed additives manufactured with the use of GMO - principles of registration and use  - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek
 17. Aktualne zagadnienia z zakresu kontroli występowania substancji przeciwbakteryjnych w paszach - Current problems in controlling anti-bacterial substances in animal feeds - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 18. Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz – stan i wyzwania - Official control of animal feeds’ quality - present status and challenges - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka
 19. Ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania dodatków paszowych w celu rejestracji na ukrainie   - Safety and efficacy evaluation of feed additives during registration process in Ukraine - Taras Lewicki
 20. Stan mikrobiologiczny wybranych materiałów i dodatków paszowych - Microbiological status of selected materials and feed additives - Elżbieta Kukier, Magdalena  Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek
 21. Wyniki urzędowej kontroli pasz w zakresie oznaczania kokcydiostatyków - Results of official feed control regarding determination of coccidiostats - Małgorzata Olejnik, Teresa Szprengier-Juszkiewicz, Piotr Jedziniak
 22. Toksykologiczne aspekty występowania substancji antyżywieniowych w paszach - Toxicological aspects of anti-nutrients occurring in animal feeds - Andrzej Posyniak
 23. Wielkość błędów w analizie pasz metodą NIRS i metodą chemiczną - Error values in  feed analysis by NIR method and chemical method - Robert Gąsior
 24. Aktualne metody wykrywania i oznaczania genetycznie modyfikowanych organizmów w paszach - Current methods for detection and determination of GMO in feeds  - Alicja Solecka, Aleksandra Fijałkowska, Jan Markowski

DONIESIENIA POSTEROWE

 

W NUMERZE 2/2013

 1. Dioksyny w paszach i ich wpływ na toksyczność żywności - Dioxins in feed and its impact on food toxicity -Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska, Paweł Małagocki
 2. Toksykologiczne aspekty występowania substancji antyodżywczych w paszach  - Toxicological aspects of anti-nutrients occurring in animal feeds - Andrzej Posyniak
 3. Zastosowanie techniki  LC – MS/MS do analizy mikotoksyn fuzaryjnych w paszy - Application of LC-MS/MS method for the analysis of Fusarium mycotoxins in feed - Henryka Wiśniewska-Dmytrow, Katarzyna Pietruszka, Bartosz Sell, Olga Burek
 4. Dodatki paszowe produkowane z wykorzystaniem GMO – zasady rejestracji i stosowania - Feed additives manufactured with the use of GMO principles of registration  and use - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Krzysztof Kwiatek
 5. Wykrywanie przetworzonego białka zwierzęcego w paszach - aktualne możliwości analityczne - Determination of processed animal proteins in feed - current analytical  capabilities - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek
 6. Ocena wyników badania biegłości w zakresie wybranych witamin i aminokwasów w paszach - Evaluation of proficiency testing results in the scope of the chosen vitamins and amino acids in feedingstuffs - Jolanta Rubaj, Waldemar Korol
 7. Podstawowe składniki pokarmowe i składniki mineralne pasz  w badaniach biegłości  - Evaluation of proficiency testing results in the scope of the chosen vitamins and amino acids in feedingstuffs - Bielecka Grażyna, Waldemar Korol
 8. Triheptanian glicerolu i wapno nawozowe – metody oznaczania w ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego oraz wymagania stawiane tym markerom - Glyceroltriheptanoate and lime fertilizer - methods for the determination in the processed animal by-products and the requirements for the markers - Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek
 9. Walidacja metody oznaczania malonodialdehydu – markera stresu oksydacyjnego w paszach - Validating the method of determining malondialdehyde, a marker  of oxidative stress in animal feeds - Katarzyna Kos, Aneta Woźniak, Dorota Krasucka, Ewa Łysiak, Wojciech Cybulski
 10. Nanocząstki metali jako potencjalne dodatki do pasz - Nanoparticles of metals as potential components of feed additives - Aleksander Kutsan, Marina Romańko, Aleksander Orobczenko
 11. Parametry odpornościowe i fizjologiczne w warunkach toksykozy T-2 u kur niosek przy zastosowaniu roztworu podchlorynu sodu wysokiej czystości oraz dodatku paszowego Aliosept - Immunephysiological condition of poultry organism at T-2 toxicosis on conditions of application of highly pure solution of sodium hypochlorite and feed additive Aliosept - Igor J. Kociumbas, Halina  Rudik, Oksana Brezwin

W NUMERZE 3/2013

 1. Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GM w żywieniu zwierząt w Polsce -  Requirement for feed protein and the ban for using GM feed protein  in animal feeding in Poland - Franciszek Brzóska
 2. Aktualne zagadnienia z zakresu kontroli występowania substancji przeciwbakteryjnych w paszach - Current problems in controlling anti-bacterial substances in animal feeds - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek
 3. Probiotyki w żywieniu zwierząt na podstawie najnowszych badań - oczekiwane efekty, ocena skuteczności i korzyści stosowania - Probiotics in animal nutrition – expected results, analysis of effectiveness and benefits of usage - Zbigniew Osiński,Anna Szczotka-Bochniarz , Krzysztof Kwiatek
 4. Urzędowa kontrola pasz  w kierunku wykrywania substancji przeciwbakteryjnych - Supervision control in the scope of detection of antibacterial substances - Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała, Monika Przeniosło-Siwczyńska,  Krzysztof Kwiatek
 5. Rejestracja dodatków paszowych według obowiązującego Prawa Paszowego w Unii Europejskiej - Registration of feed additives according to European Union feed law - Krzysztof Kwiatek, Marek Walczak, Zbigniew Osiński
 6. Zanieczyszczenie mikrobiologiczne materiałów i dodatków paszowych  w latach 2003-2010 - Microbiological status of selected materials and feed additives - Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek
 7. Aktualne skażenie mikologiczne surowców i pasz - Current mycological contamination of raw materials and feed - Magdalena Twarużek, Anna Błajet-Kosicka, Jan Grajewski
 8. Jakość wymieszania premiksów paszowych - The quality of mixing premixes feed - Sławomir Walczyński
 9. Wykorzystanie wyników badań biegłości na potrzeby urzędowej kontroli pasz - Using proficiency testing results on the need of feed official control - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj
 10. Zioła i enzymy w żywieniu zwierząt - Herbal and enzyme additives in animal nutrition - Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek
 11. Urzędowa kontrola jakości handlowej pasz - stan i wyzwania - Official control of market feed quality –  state and challenges - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka

W NUMERZE 4/2013

 1. Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz mineralnych - Safety and quality control of mineral feeds - Waldemar Korol
 2. Analiza procesu rozdrabniania zbóż paszowych - Analysis of feed grains grinding process - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak
 3. Zastosowanie, mechanizm działania oraz kontrola stosowania tetracyklin w paszach leczniczych  - Application, mechanism of action and application control tetracyclines in animal medicated feedingstuffs- Patyra Ewelina, Kwiatek Krzysztof
 4. Zagrożenia w paszach w świetle danych z systemu RASFF - Hazards in feeds in the light of RASFF data - Zbigniew Osiński, Krzysztof Kwiatek
 5. Wpływ dodatków paszowych  Meweselu i Metifenu na poziom produktów peroksydacji lipidów w warunkach przewlekłego zatrucia kadmem - The influence of folder additive of mevesel and methiphene on the level of products of lipids peroxidation in the condition of chronic cadmium poisoning -  Bogdan Gutij
 6. Konferencja pt. Weterynaryjne preparaty: opracowanie, kontrola jakości i zastosowanie - Conference on Veterinary preparations, their using and quality control - Marina Struzik, Waldemar Korol
 7. Nowoczesne metody detoksykacji  trichotecen - Modern methods of detoxification of trichothecenes mycotoxins - Olesia Fediakowa, Igor J. Kocjumbas, Oksana Brezwin
 8. Wpływ probiotycznych dodatków do pasz na układ pokarmowy świń -  Galina Kocjumbas, Władimir Lemiszewski
 9. Analiza Ryzyka w Bezpieczeństwie Żywności - 50 lat Kodeksu Żywnościowego - Food safety risk analysis - Fifty years with Codex Alimentarius- Krzysztof Kwiatek, Zbigniew Osiński,  Marek Walczak, Ewelina Kowalczyk
 10. Jesienne spotkanie Polskiej Platformy FEFANA Asbl. w Warszawie - Autumn meeting of the Polish Platform FEFANA Asbl. in Warsaw
 11. Ocena i interpretacja wyników badania dodatków paszowych - Estimation and interpretation of feed additive test results - Waldemar Korol