twitter

Wybrane elementy oceny  jakości pasz

Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

Streszczenie. W pracy przedstawiono aktualne wymagania w zakresie wybranych elementów oceny jakości pasz, związane głównie z cyklem pomiarowym: pobieranie próbek i metody badań,  przygotowanie próbek do badań pasz, tolerancje techniczne i analityczne,  homogeniczność pasz, interpretacja wyników badań na potrzeby oceny zgodności. Zwrócono uwagę na te elementy cyklu pomiarowego, które w największym stopniu mogą wpływać na wynik badania laboratoryjnego i ocenę jakości paszy.

Słowa kluczowe: jakość pasz, pobieranie próbek, metody badań, dopuszczalne tolerancje,  interpretacja wyników.

 

Selected parameters of feed quality evaluation

Waldemar  Korol, Grażyna Bielecka, Jolanta Rubaj, Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. Current requirements in the scope of selected parameters of feed quality evaluation, such as sampling and test methods, sample preparation, technical and analytical tolerances, feed homogeneity, interpretation of test results for conformity assessment,  connected mainly with the measurement cycle, were presented in the paper. Attention was paid on these elements of the measurements cycle, which can influence mainly on the laboratory test results and feed quality evaluation.

Key words:  feed quality, sampling, test methods, permitted tolerances,  proficiency testing, interpretation of results.

 

Piśmiennictwo

 1. Commission Regulation (EC) No 1334/2003 of 25 July 2003 amending the conditions for authorisation of the number of additives in feedingstuffs belonging to the group of trace elements. (2003) Official Journal of the European Union L 187, 26.07.2003, 11-15.
 2. Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed. OJ L 140, pp. 10-21.
 3. Dokument PCA DAB-7. Akredytacja laboratoriów badawczych. Wymagania szczegółowe. Wydanie 10 z dnia 16.10.2013. Warszawa 2013.
 4. EN-ISO 6498:2012. Animal feeding stuffs — Guidelines for sample preparation
 5. Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method performance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
 6. Korol W, Bielecka G, Rubaj J, Walczyński S (2015) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of various feeds. Accred Qual Assur 20:61-66.      DOI: 10.1007/s00769-014-1096-x
 7. PN-EN ISO 6498:2012. Pasze - Wytyczne do przygotowania próbki.
 8. Report on the relationship between analytical results, measurement uncertainty, recovery factors and the provisions of EU Food and Feed legislation. SANCO, 2005.
 9. Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 1.02.2002, str. 1, z późn. zm,; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.)
 10. Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków paszowych wykorzystywanych w żywieniu zwierząt.
 11. Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września r.  w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy
 12. Rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt ( Dz. Urz. UE L 165z 30.04.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t.45, str. 200):
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 183/2005 w sprawie higieny pasz obejmujące również techniczne warunki wytwarzania pasz (183/2005),
 14. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 i uchylające dyrektywy 79/373/EWG, 80/511/EWG, 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE oraz decyzję 2004/21/WE - Dziennik Urzędowy UE (OJ L 229/1).
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz - Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009.
 16. Rozporządzenie Komisji (UE) 939/2010 z dnia 20 października 2010 r. zmieniające załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 767/2009 (Dz. Urz. UE L 277/4, 21.10.2010).
 17. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz - Dz. Urz. UE L 197/1, 20.7.2013.
 18. Rozporządzenie MRiRW z dnia 25 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zawartości substancji niepożądanych w paszach (Dz. U. poz. 1213 z 11.09.2014)
 19. Wytyczne EA-04/16 dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilościowych. PCA 2007. www.pca.gov.pl.

ARTYKUŁ W CAŁOŚCI