twitter

Kalibracje NIRS dla EM i wybranych aminokwasów oraz możliwość ich wykorzystania w badaniach przesiewowych

Robert Gąsior1, Jarosław Kański2, Waldemar Korol3

1Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Centralne Laboratorium, 32-083 Balice k. Krakowa;

2Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21

3Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin,

 

Streszczenie. Opracowano kalibracje spektrometrii bliskiej podczerwieni (NIRS) dla energii metabolicznej (EM) mieszanek paszowych dla drobiu i wybranych aminokwasów: treoniny, seryny, waliny, izoleucyny, leucyny, histydyny, lizyny i lizyny przyswajalnej w materiałach paszowych.  EM szacowano na podstawie wyników badań białka ogólnego, tłuszczu surowego po hydrolizie, skrobi i cukrów, wykorzystując równanie regresji podane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009. Do szacowania EM użyto 59 próbek mieszanek paszowych. W badaniach aminokwasów użyto 83 próbki materiałów paszowych a w badaniach lizyny przyswajalnej 44 próbki. Zawartość badanych składników analizowano przy użyciu metod referencyjnych, zgodnych z oficjalnymi metodami zamieszczonymi w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 152/2009 lub metodami podanymi w normach ISO a następnie badano próbki na analizatorze NIRS z oprogramowaniem do kalibracji. Dokładność wyników NIRS była porównywalna do dokładności wyników otrzymanych przy użyciu metod standardowych. Niepewność wyników badań metodą NIRS była nie więcej niż dwukrotnie wyższa od niepewności wyników badań metodami standardowymi. Sprawdzone kalibracje mogą być wykorzystane do badań przesiewowych EM i aminokwasów w paszach.  

Sowa kluczowe: pasze, spektrometria bliskiej podczerwieni, analiza przesiewowa, mieszanki dla drobiu, energia metaboliczna, aminokwasy.

 

NIRS calibrations formetabolizableenergy and selected amino acids and the possibility of their use in screening analyses

 

Robert Gąsior1, Jarosław Kański2, Waldemar Korol3

1National Research Institute of Animal Production, Central Laboratory, 32-083 Balice n. Kraków, Poland

2University of Agriculture in Krakow, 31-120 Krakow, Al. Mickiewicza 21, Poland

3National Research Institute of Animal Production, National Laboratory for Feedingstuffs,

20-079 Lublin, Poland

 

Summary. Near infrared reflectance spectrometry (NIRS) calibrations for metabolizable energy (ME) of feed mixtures for poultry and selected amino acids: treonine, serine, valine, isoleucine, leucine, histidine, lysine and available lysine in feed materials were elaborated.   ME was evaluated on the basis of results of crude protein, crude fat after hydrolysis, starch and sugar analysis and using the regression equation given in the Commission  Regulation (EC) No 152/2009. For ME evaluation 59 samples of feed mixtures  were used whereas in amino acids testing and available lysine respectively 83 and 44 feed materials were tested. Analysed nutrients were  determined by the reference methods given in the Commission  Regulation (EC) No 152/2009 or using the ISO standard methods and when feed samples were analysed on the NIRS analyzer with calibration software. Accuracy of the NIRS results was comparable to the results obtained by standards methods. Uncertainty of the test results obtained by the NIRS method was no more than twice higher than measurement uncertainties  of standards methods. Checked calibrations can be used for screening tests of ME and amino acids in feeds.

Key words: feedstuffs, near infrared spectrometry, screening tests, poultry feed mixtures, feed materials, metabolizable energy, amino acids.

 

Literatura

 1. AOAC, 2007.04 (2007). Moisture, Protein and Fat in Meat and Meat Products. Official Methods of Analysis 18th Ed.
 2. Bastianelli D., Bonnal L., Jaguelin-Peyraud Y., Noblet J. (2014). Predicting feed digestibility from NIRS analysis of pig faeces. Animal, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1751731114003097 , 6 pages.
 3. Dz.U Nr 138, poz. 869 (2008). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lipca 2008 w sprawie dodatkowej informacji umieszczanych na oznakowaniu materiałów paszowych lub mieszanek paszowych.
 4. Cantor S.L., Hoag S.W.,  Khan M.A., Lyon R.C. (2011). NIR Spectroscopy Applications in the Development of a Compacted Multiparticulate System for Modified Release. AAPS PharmSciTech, 12, 1 :  262-278.
 5. Fontane J., Schirmer B., Hörr J. (2002). Near-Infrared Reflectance Spectroscopy (NIRS) Enables the Fast and Accurate Prediction of Essential Amino Acid Contents. 2. Results for Wheat, Barley, Corn, Triticale, Wheat Bran/Middlings, Rice Bran, and Sorghum. J. Agric. Food Chem., 3; 50 (14):3902-11.
 6.  Garrido-Varo A., Perez-Martin M.D., Guerrero J.E., Gomez-Cabrera A., de la Haba M.J., Bautusta J., Soldado A., Vicente, F., Martinez A., de la Roza-Delgado B., Termes S. (2005). Near infrared spectroscopy for enforcement of European legislation concerning the use of animal by-products in animal feeds. Biotechnol. Agron. Soc. Environ., 9, 1: 3-9.
 7. Gąsior R. (2013). Wielkość błędów w analizie pasz metodą NIRS i metodą chemiczną. Pasze Przemysłowe, 22, 1: 44.
 8. Korol W., Walczyński S., Bielecka G., Rubaj J., Sawicka A. (2014). Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Pasze Przemysłowe, 23, 1: 27-28.
 9. Liu M.L., Liu Y.G. (2006). NIR prediction for total and digestible amino acids in feedstuffs: a rapid approach towards accurate diet formulation. Processing and Feed Quality Control. American Soybean Association International Marketing, Southeast Asia, 2006.  www.asasea.com ;  uzyskano 5.08.2014.
 10.  Mills R., FOSS (tł. Krauze A.) (2010). Szybkie badania przesiewowe pasz. In Focus, Vol. 34, No 2.
 11. PN-ISO 12099:2010. Pasze, ziarno zbóż i produkty przemiału -- Wytyczne stosowania spektrometrii bliskiej podczerwieni.
 12.  PN-ISO 5510:2000. Pasze. Oznaczanie dostępnej lizyny.
 13. Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) nr 152/2009 z dnia 27.01.2009 r., zał.III (Dz.U.L 54 z dn. 26.02.2009 r.).