twitter

Pasze Przemysłowe  ROK XXVI     ISSN  1230-4743

W NUMERZE 1/2017

STRESZCZENIA REFERATÓW I DONIESIEŃ

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ DODATKÓW PASZOWYCH. INTERPRETATION OF FEED ADDITIVES TEST RESULTS - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj   s.5

ZAWARTOŚĆ MIKOTOKSYN W ZIARNIE KUKURYDZY. THE CONTENT OF MYCOTOXINS IN MAIZE - Magdalena Twarużek, Robert Kosicki,  Jan Grajewski   s. 8

OCENA SKUTECZNOŚCI ŻYWIENIOWYCH METOD PROFILAKTYKI KOKCYDIOZY KURCZĄT RZEŹNYCH. THE EVALUATION OF EFFICACY OF NUTRITIONAL METHODS OF PROPHYLAXIS OF BROILER CHICKENS  COCCIDIOSIS - Anna Arczewska-Włosek, Sylwester Świątkiewicz   s. 11

OCENA WYNIKÓW URZĘDOWEJ KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ PASZ MIKOTOKSYNAMI W ROKU 2016.OFFICIAL CONTROL OF MYCOTOXINS CONTAMINATION IN FEED IN 2016  - Piotr Jedziniak   s. 14

METODA NIRS W ANALIZACH MĄCZEK RYBNYCH - KALIBRACJA NA ZAWARTOŚĆ WYBRANYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH. NIR-SPECTROSCOPY IN FISHMEAL ANALYSIS -THE CALIBRATION FOR SELECTED NUTRIENTS - Robert Gąsior, Wojciech Wróblewski, Jan Markowski   s. 15

ZANIECZYSZCZENIA PASZ NIEDOCELOWYCH KOKCYDIOSTATYKAMI – OCENA I ZARZĄDZANIE RYZYKIEM. CROSS-CONTAMINATION OF NON-TARGET FEEDS WITH COCCIDIOSTATS  – RISK ANALYSIS AND MANAGEMENT -  Małgorzata Olejnik   s. 17

WPŁYW  URZĄDZEŃ  ROZDRABNIAJĄCYCH  SUROWCE  PASZOWE  NA JAKOŚĆ PRODUKTU. EFFECT OF A GRINDING FEED MATERIAL TO PRODUCT QUALITY - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak   s. 19

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.QUALITY AND SAFETY OF MEDICATED FEED USED IN FOOD – PRODUCING ANIMALS - Monika Przeniosło-Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek   s. 20

OCENA JAKOŚCI HANDLOWEJ PASZ – NOWE WYZWANIA.EVALUATION OF FEED MARKET QUALITY – NEW CHALLENGES - Waldemar Korol, Grażyna Bielecka,  Jolanta Rubaj   s. 22

HOMOGENICZNOŚĆ PRODUKTÓW PASZOWYCH – WYNIKI BADAŃ I OCENA. THE HOMOGENEITY OF FEED PRODUCTS – RESULTS OF RESEARCH AND EVALUATION - Sławomir Walczyńskis. 25

WARTOŚĆ PASZOWA OWSA. FODDER VALUE OF FEED OATS - Alicja Sułek, Jerzy Grabiński   s. 28

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI GATUNKOWEJ PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO. ANALYTICAL CAPABILITIES OF DETECTION AND SPECIES IDENTIFICATION OF PROCESSED ANIMAL PROTEINS - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Agata Gołębiowska, Krzysztof Kwiatek   s. 30

AKTUALNE ZAGADNIENIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ PASZ W ASPEKCIE KONTROLI STOSOWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH. CURRENT ISSUES RELATED TO FEED PRODUCTION IN TERMS OF CONTROL OF THE USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek   s. 32

CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH.CLOSTRIDIUM BOTULINUM – EPIDEMIOLOGICAL THREAT FOR FARM ANIMALS - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek   s. 35

ALKALOIDY PIROLIZYDYNOWE W PASZACH – OZNACZANIE Z WYKORZYSTANIEM TECHNIKI GC-MS. PYRROLIZIDINE ALKALOIDS IN FEEDS – DETERMINATION WITH GC-MS TECHNIQUE - Ewelina Kowalczyk, Krzysztof Kwiatek   s. 37

MATERIAŁY PASZOWE SKAŻONE DIOKSYNAMI.DIOXINS CONTAMINATED FEED MATERIALS - Paweł Małagocki, Beata Furga, Magdalena Gembal, Joanna Cebulska, Jadwiga Piskorska-Pliszczyńska   s. 39

ZAWARTOŚĆ AMINOKWASÓW W BIAŁKU ZIARNA PSZENŻYTA. AMINO ACID CONTENT IN THE PROTEIN GRAINS OF TRITICALE - Bogusława Jaśkiewicz   s. 40

Badania biegłości w zakresie jakości mikrobiologicznej pasz – ocena kompetencji laboratoriów badawczych. Proficiency tests of microbiological quality of feed - assessment of laboratory competence- Kozieł Nina, Goldsztejn Magdalena, Kukier Elżbieta, Grenda Tomasz, Magdalena Grabczak, Kwiatek Krzysztof   s. 42

POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W PASZACH POCHODZENIA ROŚLINNEGO.PESTICIDE RESIDUES IN FEED OF PLANT ORIGIN - Bogusław Gnusowski, Waldemar Korol, Anna Nowacka, Michał Raczkowski, Jolanta Rubaj, Grażyna Bielecka   s. 44

Wartość paszowa jęczmienia w badaniach IUNG-PIB.Fodder value of barley in the studies of Institute of Soil Science and Plant Cultivation-State Research Institute,Poland - Danuta Leszczyńska, Jolanta Domańska   s. 46

Informacja o działalności FEFANA  - Jan Koślacz   s. 48

 

DONIESIENIA POSTEROWE