twitter

W NUMERZE 2/2017

Pasze Przemysłowe  ROK XXVI     ISSN  1230-4743

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH U ZWIERZĄT GOSPODARSKICH – KONTROLA LABORATORYJNA PASZ LECZNICZYCH STOSOWANYCH W POLSCE.QUALITY AND SAFETY OF MEDICATED FEED USED IN FOOD–PRODUCING ANIMALS – LABORATORY CONTROL OF MEDICATED FEED USED IN POLAND - Monika Przeniosło - Siwczyńska, Beata Kozak, Maja Chyłek-Purchała,  Aleksandra Grelik, Ewelina Kowalczyk, Ewelina Patyra, Krzysztof Kwiatek  s. 9-14

MOŻLIWOŚCI ANALITYCZNE WYKRYWANIA I IDENTYFIKACJI GATUNKOWEJ PRZETWORZONEGO BIAŁKA ZWIERZĘCEGO.ANALYTICAL CAPABILITIES OF DETECTION AND SPECIES IDENTIFICATION OF PROCESSED ANIMAL PROTEINS - Anna Weiner, Ilona Paprocka, Krzysztof Kwiatek, Agata Gołębiowska s. 15-19

BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ PASZ – OCENA KOMPETENCJI LABORATORIÓW BADAWCZYCH.PROFICIENCY TESTS OF MICROBIOLOGICAL QUALITY OF FEED - ASSESSMENT OF LABORATORY COMPETENCY - Nina Kozieł, Magdalena Goldsztejn, Elżbieta Kukier, Tomasz Grenda, Krzysztof Kwiatek  s. 20-25

PRODUKCJA PASZ PRZEMYSŁOWYCH W POLSCE W ASPEKCIE STOSOWANIA ORGANIZMÓW GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH. FEED PRODUCTION IN POLAND IN TERMS OF CONTROL OF THE USE OF GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS - Zbigniew Sieradzki, Małgorzata Mazur, Beata Król, Krzysztof Kwiatek s. 26-30

TERMICZNE PROCESY W PRODUKCJI PASZ PRZEMYSŁOWYCH.THERMAL PROCESSES IN THE PRODUCTION OF FEED - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak s. 31-34

ANTYBIOTYKI ß- LAKTAMOWE – OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA, ZASTOSOWANIE W PASZACH LECZNICZYCH ORAZ DOSKONALENIE METODY MIKROBIOLOGICZNEJ OZNACZANIA AMOKSYCYLINY W PASZACH LECZNICZYCH. ß– LACTAM ANTIBIOTICS - CHARACTERISTICS, APPLICATION IN MEDICATED  FEED AND IMPROVEMENT OF MICROBIOLOGICAL METHOD FOR THE DETERMINATION OF AMOXICILLIN IN MEDICATED FEED - Beata Kozak, Maja Chyłek – Purchała,  Monika Przeniosło – Siwczyńska, Krzysztof Kwiatek s. 35-43

ZASTOSOWANIE CHROMATOGRAFII MICELARNEJ W ANALIZIE SUBSTANCJI PRZECIWBAKTERYJNYCH W  MATRYCACH BIOLOGICZNYCH.APPLICATION OF MICELLAR LIQUID CHROMATOGRAPHY IN THE ANALYSIS OF ANTIBACTERIAL SUBSTANCES IN BIOLOGICAL MATRICES -  Ewelina Patyra, Carolina Nebot, Krzysztof Kwiatek s. 44-50

HOMOGENICZNOŚĆ PRODUKTÓW PASZOWYCH – WYNIKI BADAŃ I OCENA. THE HOMOGENEITY OF FEED PRODUCTS – RESULTS OF RESEARCH AND EVALUATION - Sławomir Walczyński s. 51-57

Artykuł w całośći

CLOSTRIDIUM BOTULINUM – ZAGROŻENIE EPIDEMIOLOGICZNE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH. CLOSTRIDIUM BOTULINUM– EPIDEMIOLOGICAL THREAT FOR FARM ANIMALS - Tomasz Grenda, Magdalena Grabczak, Elżbieta Kukier, Magdalena Goldsztejn, Nina Kozieł, Krzysztof Kwiatek s. 58-64

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ  PASZOWĄ ZIARNA PSZENŻYTA.FACTORS SHAPING THE FEED VALUE OF TRITICALE GRAINS - Bogusława Jaśkiewicz s. 65-76

ZNACZENIE OWSA W ŻYWIENIU ZWIERZĄT.IMPORTANCE OF OATS IN ANIMAL NUTRITION - Alicja Sułek, Jerzy Grabiński s. 77

OCENA WYNIKÓW BADAŃ BIEGŁOŚCI LABORATORIÓW URZĘDOWEGO NADZORU W ZAKRESIE OZNACZANIA PODSTAWOWYCH SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH I SKŁADNIKÓW MINERALNYCH W PASZACH W ROKU 2016.THE EVALUATION OF PROFICIENCY TESTING RESULTS OF SUPERVISION  LABORATORIES IN THE SCOPE OF BASIC NUTRIENTS AND MINERALS IN FEEDINGSTUFFS IN 2016 - Bielecka Grażyna s. 85-91

Artykuł w całości

WPŁYW URZĄDZEŃ ROZDRABNIAJĄCYCH SUROWCE PASZOWE NA JAKOŚĆ PRODUKTU. EFFECT OF A GRINDING FEED MATERIAL ON PRODUCT QUALITY - Kazimierz Zawiślak, Paweł Sobczak s. 92-95

INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ DODATKÓW PASZOWYCH. INTERPRETATION OF FEED ADDITIVES TEST RESULTS - Waldemar Korol, Jolanta Rubaj s. 96-100

Artykuł w całośći

USE OF ANTIMICROBIAL DRUGS IN VETERINARY AS A COMPONENT OF RISK ANALYSIS FOR HUMANS. STOSOWANIE LEKÓW PRZECIWBAKTERYJNYCH W WETERYNARII JAKO SKŁADNIKA ANALIZY RYZYKA DLA LUDZI - Igor J. Kocjumbas, Wiktor Muzyka, Oksana Brezwyn 101-107