twitter

Homogeniczność produktów paszowych – wyniki badań i ocena. The homogeneity of feed products – results of research and evaluation

Sławomir Walczyński

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy

Krajowe Laboratorium Pasz, ul. Chmielna 2, 20-079 Lublin

s. 51-57

Streszczenie.Zestawiono wyniki badańhomogeniczności produktów paszowych przeprowadzonych przez Krajowe Laboratorium Pasz (KLP) Instytutu  Zootechniki – Państwowego Instytutu  Badawczego. Były to dane otrzymane z przeprowadzonych badańbiegłości (PT Homogeniczność) w latach 2010 – 2016, oraz badańusługowych wykonywanych przez KLP na rzecz podmiotów działających na krajowym rynku paszowym. Przedstawiono metody oceny jednorodności aktualnie obowiązujące oraz zarys znowelizowanej instrukcji opartej o wnioski zawarte w Raporcie Technicznym Nordtest TR 537. W omawianym okresie uczestnicy PT potwierdzali swoje kompetencje badawcze, jak równieżodpowiedniąjakośćmieszanek paszowych wykorzystywanych w badaniach.

Słowa kluczowe: produkty paszowe, ocena, homogeniczność, metoda

Summary. The results of homogeneous studies on feed products carried out by the National Laboratory for Feedingstuffs (NFL) of the National Research Institute of Animal Production  were presented. These were the data obtained from proficiency tests (PT Homogeneity) conducted in the years 2010 - 2016, and service research performed by NFL for the companies operating on the domestic feed market. Presented methods of homogeneity assessment currently in force and outline of the revised instructions based on the conclusions of the Nordtest TR 537 Technical Report. During this period participants of PT-s confirmed their research competencies as well as the appropriate quality of feed mixtures used in the tests.

Key words: feed products, evaluation, homogeneity, method

Literatura

Grochowicz J. (1998): Zaawansowane techniki wytwarzania przemysłowych mieszanek paszowych. Lublin.

Norma PN-ISO 6498. Pasze. Przygotowanie próbek do badań. 

Raport Techniczny Nordtest TR 537. Handbook for Calculation of Measurement Uncertainty in Environmental Laboratories. Nordtest TR 537, Version 3, 2008. Wydanie polskie: Biuletyn POLLAB Nr 2/51/2008.

Rozporządzenie Komisji  (UE)  nr 691/2013 z dnia 19 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod pobierania próbek i dokonywania analiz (Dz.U. L 197 z 20.07.2013 r.).

Sprawozdanie z realizacji zadań laboratorium referencyjnego z lat 2010 – 2016. Organizacja badań biegłości w zakresie oznaczania stopnia wymieszania makro- i mikroskładników w produktach paszowych. Instytut Zootechniki – Państwowy instytut Badawczy, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin.

Wójcik S., Niedźwiadek T., Adamczyk M. (2000): Efektywność mieszanki paszowej w zależności od struktury. Biul.Nauk.Przem.Pasz., nr Ľ, 31-39.