twitter

Wyniki badań porównawczych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2019 w aspekcie urzędowej kontroli pasz

Jolanta Rubaj
Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej, Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 57-61

Streszczenie. W latach 2012-2019 przeprowadzono badania porównawcze (ILC) w zakresie oznaczania witamin (A, E) i aminokwasów (aminokwasy łącznie z tryptofanem) w  paszach. W porównaniach uczestniczyły laboratoria upoważnione do badań pasz w ramach urzędowej kontroli. Laboratoria biorące udział w porównaniach potwierdziły kompetencje w zakresie aktualnie wykonywanych badań dodatków paszowych w ramach urzędowej kontroli pasz w latach 2012-2019 (witaminy A i E,  lizyna, metionina). Na podstawie wyników odchylenia standardowego SD przeprowadzonych badań porównawczych, tj. badań biegłości PT i porównań międzylaboratoryjnych ILC, obliczono niepewność rozszerzoną (U = 2 • SD) pomiaru dodatków paszowych takich jak witaminy A, E i aminokwasy lizyna, metionina, treonina i tryptofan.  Oszacowane w ten sposób niepewności rozszerzonej były porównywalne z niepewnościami stosowanymi przez niemieckie i węgierskie laboratoria wykonujące badania pasz w ramach urzędowego nadzoru.

Słowa kluczowe: porównania międzylaboratoryjne, mieszanki paszowe, premiksy, witaminy, aminokwasy, niepewność pomiaru, urzędowe badania kontrolne pasz

Results of interlaboratory comparisons of some vitamins and amino acids in animal feeding stuffs in 2012-2019 in official control aspect

Jolanta Rubaj

National Research Institute of Animal Production, Department of Analytical Laboratories

National Laboratory for Feedingstuffs in Lublin

Summary. In the years 2012-2019 interlaboratory comparisons (ILC) were conducted in the scope of vitamins (A, E) and amino acids (including tryptophan) in animal feeding stuffs. Official feed control laboratories were participated in this comparisons. Laboratories confirmed their competency in the scope of feed additive testing in the current supervision in 2012-2019 (vitamin A and E, lysine, methionine. On the basis of standard deviations SD from ILC expanded uncertainties were calculated (U = 2 · SD) for such additives as vitamin A and E and amino acids: lysine, methionine, threonine and tryptophan. Calculated in such way uncertainties were comparable with uncertainties used by German and Hungarian official feed laboratories.   

Key words: interlaboratory comparisons, feed mixtures, premixes, vitamins, amino  acids, measurement uncertainty, official feed control

Piśmiennictwo

  • Dyrektywa 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych
  • EA-04/16 (2007). Wytyczne EA dotyczące wyrażania niepewności w badaniach ilo-ściowych. Wersja polska, PCA Warszawa 2007.
  • Horwitz W., Albert R.: The Horwitz Ratio (HorRat). A useful index of method per-formance with respect to precision. J AOAC International 2006, 89, 1095-1109.
  • ILAC-G8:09/2019 Guidelines on Decision Rules and Statements of Conformity.
  • Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interla-boratory comparisons.
  • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
  • Rozporządzenie Komisji (WE) 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. Ustanawiające metody pobierania próbek i dokonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L 54/1, 26.2.2009).
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz za-sad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin (Dz. Urz. UE L95/3 z 7.04.2017). Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 152/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. ustanawiające metody pobierania próbek i wykonywania analiz do celów urzędowej kontroli pasz (Dz. Urz. UE L54/1 z 26.2.2009).