twitter

Pozostałości opakowań w produktach piekarniczych przeznaczonych na cele paszowe i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach

Sławomir Walczyński
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Dział Analityki Laboratoryjnej Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie

s. 62-66

Streszczenie. Przedstawiono wyniki porównań międzylaboratoryjnych w obszarze badania pozostałości opakowań w produktach piekarniczych oraz wykrywania zanieczyszczeń szkodliwych w materiałach i mieszankach paszowych.  Przesłane dane przez uczestników mieściły się dopuszczalnych odchyleniach, nie przekroczyły wartości ± 15% dla produktów piekarniczych. W przypadku zanieczyszczeń szkodliwych prawidłowo wykryto i opisano elementy niebezpieczne wprowadzone do próbek przez organizatora.

Upoważnione laboratoria ZHW potwierdzały corocznie kompetencje do wykonywania badań na potrzeby urzędowego nadzoru w tym zakresie.

Słowa kluczowe: materiały i mieszanki paszowe,  pozostałości, zanieczyszczenia, porównania międzylaboratoryjne

Residue packaging materials in bakery products for feed purposes and injure contaminants to the feed

Sławomir Walczyński

National Research Institute of Animal Production, National Feed Laboratory

Summary. The results of interlaboratory comparisons in the area of packaging residue testing in bakery products and detection of injure contaminants in materials and compound feeds are presented. The data sent by the participants were within the permissible deviations, they did not exceed the value of ± 15% for bakery products. In the case of physical contaminants, dangerous elements entered into the samples by the organizer were correctly detected and described.
Every year, authorized laboratories confirmed their competence to perform tests for the purpose of official supervision in this area.

Key words: materials and compound feed, residues, contaminants, interlaboratory comparisons

Piśmiennictwo

 • Raamsdonk L.W., Pinckaers V.G.Z, Vliege J.J.M., van Egmond H.J. : „Examination of packing materials in bakery products. A validated method for detection and quantification”. RIKILT Report 2012.007, Wageningen, The Netherlands www.rikilt.wur.nl.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17043:2010. Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości.
 • Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących.
 • Norma ISO 13528:2015. Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
 • Norma PN-75/R-64787. Pasze. Oznaczanie szkodników zbożowo-mącznych i zanieczyszczeń (zasób archiwalny).
 • Plan Urzędowej Kontroli Pasz na rok 2017 i 2019. Główny Inspektorat Weterynarii, Warszawa
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskigo i Rady (WE) nr 767/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz (z póź. zm.).
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 68/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie katalogu materiałów paszowych.
 • Walczyński S. Sprawozdanie z realizacji zadań laboratorium referencyjnego w roku 2017. Organizacja porównania międzylaboratoryjnego w zakresie oznaczania pozostałości opakowań i zanieczyszczeń fizycznych w paszach. IZ-PIB KLP, Lublin.
 • Ustawa z dnia 19 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz. U. Nr 60, poz. 372 z 2010.
 • Walczyński S., Korol W.: Instrukcja nr 1/2017. Badania pozostałości opakowań w materiałach piekarniczych i zanieczyszczeń fizycznych w paszach. IZ-PIB KLP, Lublin, 2017.